Election Commission of Maldives

ޓެކްސީ ކުއްޔަށްހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

16 ނޮވެމްބަރު 2016, 12:00 އިއުލާން

                                                 ނަންބަރ: 8(A)AB-2016/20

ޓެކްސީ ކުއްޔަށްހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާނު

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 އާއި ގުޅިގެން، ޓެކްސީ ކުއްޔަށް ހިފުމަށްކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 179(A)AB-2016/ (30 އޮކްޓޯބަރު 2016) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާތީ، އެ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލްކޮށް ޓެކްސީ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

 ތަފްސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

24 ނޮވެމްބަރ 2016

ބުރާސްފަތި

11:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

01 ޑިސެމްބަރ 2016

ބުރާސްފަތި

11:00

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3004428 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ.

          16 ނޮވެމްބަރ 2016