Election Commission of Maldives

ކަރބަންލެސް ޕޭޕަރ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

22 ނޮވެމްބަރު 2016, 12:00 އިއުލާން

                                                 ނަންބަރ:(A)AB-2016/210

ކަރބަންލެސް ޕޭޕަރ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާނު

މި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ކަރބަންލެސް ޕޭޕަރ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރ 131 (A)AB-2016/(11 އޮކްޓޯބަރ 2016) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބުނެފައިވާ މުއްދަތު ދިގުވުމުން، މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލްކޮށް، ކަރބަންލެސް ޕޭޕަރ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

ގަޑި

ދުވަސް

ތާރީޚް

ތަފްސީލް

11:00

އަދީއްތަ

27 ނޮވެމްބަރ 2016

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

11:00

ބުރާސްފަތި

1 ޑިސެމްބަރ 2016

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3004428 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ.

         22 ނޮވެމްބަރ 2016