Election Commission of Maldives

ކަރބަންލެސް ޕޭޕަރ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

27 ނޮވެމްބަރު 2016, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރ:(A)AB-2016/214

ކަރބަންލެސް ޕޭޕަރ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

އިޢުލާނު

މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، ކަރބަންލެސް ޕޭޕަރ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރ: (A)AB-2016/210 (22 ނޮވެމްބަރ 2016) އިޢުލާން ބާތިލްކުރިކަން އަންގައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ 2016