Election Commission of Maldives

2 ހެވީ ޑިއުޓީ ޕްރިންޓަރ ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

04 ޑިސެމްބަރު 2016, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރ:(A)AB-2016/221

2 ހެވީ ޑިއުޓީ ޕްރިންޓަރ ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާނު

މި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 2 ހެވީ ޑިއުޓީ ޕްރިންޓަރ ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ގަޑި

ދުވަސް

ތާރީޚް

ތަފްސީލް

11:00

ހޯމަ

 12ޑިސެމްބަރ 2016 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

11:00

އާދީއްތަ

18 ޑިސެމްބަރ 2016

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3004428 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ[email protected] އަށެވެ.  

           04 ޑިސެންބަރު  2016