Election Commission of Maldives

3 ޕާރޓް ކަރބަންލެސް ޕޭޕަރގައި ޕްރިންޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

12th ޑިސެމްބަރު 2016, 12:00 އިއުލާން

                                                 ނަންބަރ:(A)AB-2016/228

3 ޕާރޓް ކަރބަންލެސް ޕޭޕަރގައި ޕްރިންޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާނު

މިކޮމިޝަނުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 3 ޕާރޓް ކަރބަންލެސް ޕޭޕަރ ޕްރިންޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު216(A)AB-2016/(28 ނޮވެމްބަރ 2016) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގެންފައި ނުވާތީވެ، އެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

ގަޑި

ދުވަސް

ތާރީޚް

ތަފްސީލް

14:00

އާދީއްތަ

18 ޑިސެމްބަރ 2016

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

14:00

ބުރާސްފަތި

22 ޑިސެމްބަރ 2016

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3004428 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލްކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ.

19 ރަބީއުލްޢައްވަލް  1438 

18 ޑިސެމެބްބަރ   2016