Election Commission of Maldives

ޑެލް ހާޑް ޑިސްކް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

25 ޖެނުއަރީ 2017, 12:00 އިއުލާން

 ނަންބަރ:(A)AB-2017/017

ޑެލް ހާޑް ޑިސްކް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ       

އިޢުލާނު       

މިކޮމިޝަނުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ޑެލް ހާޑް ޑިސްކް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ގަޑި

ދުވަސް

ތާރީޚް

ތަފްސީލް

14:00

ބުރާސްފަތި

2 ފެބުރުވަރީ 2017

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

14:00

އަންގާރަ

7 ފެބުރުވަރީ 2017

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3004428 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ[email protected]  އަށެވެ.

27 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1438         

 25 ޖަނަވަރީ   2017