Election Commission of Maldives

ކެއުމާއި ސައިގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

12th ފެބުރުއަރީ 2017, 12:00 އިއުލާން

                                               ނަންބަރ: (A)AB-2017/029

ކެއުމާއި ސައިގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާނު

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 އާއި ގުޅިގެން، އިންތިޚާބުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކުގައި ޚަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް، މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ކެއުމާއި ސައިގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ތަފްސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

19 ފެބްރުއަރީ 2017

އާދީއްތަ

14:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

22 ފެބްރުއަރީ 2017

ބުދަ

14:00

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކާއި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިޖެހުމުގެ ފަހުން، ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3004428 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  [email protected] އަށެވެ.

15 ޖުމާދަލްޢޫލާ  1438

12 ފެބްރުއަރީ   2017