Election Commission of Maldives

4 އޮޓޯފީޑް ޕޭޕަރ ޝްރެޑަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

18 ފެބުރުއަރީ 2017, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރ:(A)AB-2017/062

4 އޮޓޯފީޑް ޕޭޕަރ ޝްރެޑަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާނު

މިކޮމިޝަނުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 4 އޮޓޯފީޑް ޕޭޕަރ ޝްރެޑަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ގަޑި

ދުވަސް

ތާރީޚް

ތަފްސީލް

11:00

އާދީއްތަ

26 ފެބުރުވަރީ 2017 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

11:00

އާދީއްތަ

05 މާރިޗު 2017

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3004428 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ.

          22 ޖުމާދަލްއޫލާ 1438

          19 ފެބުރުވަރީ  2017