Election Commission of Maldives

އޮފީސް ފަރުނީޗަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

25 ފެބުރުއަރީ 2017, 12:00 އިއުލާން

 

 ނަންބަރ: (A)AB-2017/063

އޮފީސް ފަރުނީޗަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާނު

މިކޮމިޝަނުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އޮފީސް ފަރުނީޗަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ތަފްޞީލް

އަދަދު

#

08 މާރިޗް 2017

(ބުދަ)

14:00

2 މާރިޗު 2017 (ބުރާސްފަތި)

14:00

ސޯފާ (2 ގޮނޑީގެ)

4

1

މޮޑަރން ކޮންޓެމްޕެރަރީ އޮފީސް ކޮންފަރެންސް ޓޭބަލް ސެޓް

1

2

ފައިލިންގ ރެކް

1

3

އެގްޒެކެޓިވް ގޮނޑި - ވައްތަރު 1  

5

4

އެގްޒެކެޓިވް ގޮނޑި - ވައްތަރު 2  

10

5

އެގްޒެކެޓިވް މޭޒު

7

6

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3004428 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected]  އަށެވެ.

28 ޖުމާދަލްއޫލާ 1438

25 ފެބުރުވަރީ  2017