Election Commission of Maldives

މައިކްރޯސޮފްޓް ޝެއަރޕޮއިންޓް 2016 އެންޓަރޕްރައިޒް ލައިސަންސް ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

28 ފެބުރުއަރީ 2017, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރ:(A)AB-2017/073

މައިކްރޯސޮފްޓް ޝެއަރޕޮއިންޓް 2016 އެންޓަރޕްރައިޒް ލައިސަންސް ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، މައިކްރޯސޮފްޓް ޝެއަރޕޮއިންޓް 2016 އެންޓަރޕްރައިޒް ލައިސަންސް ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ
ނަންބަރ: (A)AB-2017/066 (20 ފެބުރުވަރީ 2017) އިޢުލާނު ބާތިލްކުރިކަން އަންގައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

01 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1438

28 ފެބުރުވަރީ  2017