Election Commission of Maldives

މޮބައިލް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

08 މާޗް 2017, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު(A)EA-2017/80:

އިޢުލާން

މޮބައިލް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (A)EA-2017/77 (02 މާރިޗު 2017) އިޢުލާނާއި ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިނގިލީގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ މޯބައިލް ސްޓޭޝަންތަކުން، ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަންނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 2017 މާރިޗު 9 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 03:00 އެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

09  ޖުމާދަލްއާޙިރާ 1438

08  މާރިޗު     2017