Election Commission of Maldives

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކުރިން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭ

14 މާޗް 2017, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:(A)CA-2017/108

އިޢުލާން

ކުރިން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ވޯޓުފޮށްޓައް ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭ

           މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު: (A)CA-2017/37(16 ފެބްރުވަރީ 2017) އިޢުލާނަށް ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

15 އެޕްރީލް 2017 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޙާބުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބެހެއްޓުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ވޯޓުފޮށި ތަކުގެ ތެރެއިން، ތިރީގައި އެވާ ވޯޓުފޮށީގެ ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު މިދަންނަވާ ގޮތަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

Embassy of Maldives,

No.25, Melbourne Avenue, Colombo 4, Sri Lanka.

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ސްރީލަންކާގައި ތިބި އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ހއ، ހދ، ށ، ނ، ރ، ބ، ޅ، ކ، އއ، އދ، ވ، މ، ފ، ދ، ތ، ލ، ގއ، ގދ، މި 18 އަތޮޅުންކުރެ އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2

W03.1.2

1

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

15 ޖުމާދުލްއާޚިރާ 1438

14 މާރިޗު 2017