Election Commission of Maldives

އައިޓީ އިކްއިޕްމަންޓްސް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

02 އޭޕްރީލް 2017, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރ:(A)AB-2017/125

އައިޓީ އިކްއިޕްމަންޓްސް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާނު

 މި ކޮމިޝަނުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ތިރީގައިވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ތަފްޞީލް

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

Dell PowerEdge M1000e Modular Blade Enclosure

90 އެޕްރީލް 2017

އާދިއްތަ، 15:00

13 އެޕްރީލް 2017

ބުރާސްފަތި، 15:00

Dell PowerEdge Half-height Blade Server

Hybrid iSCSI SAN STORAGE

10G Network Switch (N4032F, 24X SFP+ Ports Switch)

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3004428 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  [email protected] އަށެވެ.  

05 ރަޖަބް 1438

02 އެޕްރީލް 2017