Election Commission of Maldives

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދަށް ބަދަލު އައުން

13th އޭޕްރީލް 2017, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:(A)CA-2017/136

އިޢުލާން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދަށް ބަދަލު އައުން

       މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު A)CA-2017/105) އިޢުލާނާއި ހަވާލާދީ ދަންނަވެމެވެ.

     ޙަވާލާ ދީފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ވޯޓުފޮށީގެ ސަރަހައްދައް ބަދަލު ގެނައުމަށް މިކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ވީމާ ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް ތިރީގައިވާ ތަޢާވަލުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން     

               ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ހުޅުމާލެ،

 ޣާޒީ ސްކޫލް،

 ބޮޑު ދޮރާށިން ވަންނައިރު، ކޮމަން ރޫމް

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ނ، ރ، ބ، ޅ، ކ، އއ، އދ މި 7 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 

 

 

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2

 

 

YT.0.2

1

 
މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

15 ރަޖަބު 1438        

13 އެޕްރީލް 2017