Election Commission of Maldives

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމު ކުރުން

20 އޭޕްރީލް 2017, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:(A) EA-2017/140 

އިޢުލާން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމު ކުރުން

2017 މެއި 06 ވާ ހޮނިހިރު  ދުވަހު ބޭއްވުމަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީ  ޢާންމުކޮށްފީމެވެ. މި  ރަޖިސްޓަރީ  މި ކޮމިޝަނުގެ  ވެބްސައިޓް  (www.elections.gov.mv) އިން  ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. އަދި  މީގެ  އިތުރުން  (VR Space IDNO Send to 1414) އެސް.އެމް.އެސް ކޮށްގެން ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ.

 މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

23 ރަޖަބް  1438

20 އެޕްރީލް 2017