Election Commission of Maldives

އދ.ހަންޏާމީދޫގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަނަށް ބަދަލު އައުން

26 އޭޕްރީލް 2017, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:(A)CA-2017/41

އިޢުލާން

އދ.ހަންޏާމީދޫގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަނަށް ބަދަލު އައުން

މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު ((AC)CA-2017/46) އިޢުލާނާއި ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

ޙަވާލާ ދީފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާތަނަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ވީމާ، ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ދަންނަވަމެވެ.

             ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

             ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

  ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

 #

އދ. ހަންޏާމީދޫ

ހަންޏާމީދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހަންޏާމީދޫ ރައްޔިތުންނެވެ.

އދ. ހަންޏާމީދޫ-1

    I02.01.1 

  1

 
މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

29 ރަޖަބު 1438

26 އެޕްރީލް 2017