Election Commission of Maldives

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު–ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 (ސޮފްހާ 1)

03 މެއި 2017, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:(A)CA-2017/143

އިޢުލާން

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު – ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017     

06 މެއި 2017 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުނެގުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށްފީމެވެ. މި ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ M7 ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންނެވެ. ޗާޕުކޮށްފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ 939،431 (ހަތަރުލައްކަ  ތިރީސް އެއްހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ތިރީސް ނުވައެއް) އެވެ.

ވީމާ، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި، އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ޗާޕްކުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ތަފްސީލް

ކޯޑު

އިންތިޚާބީ ދާއިރާ

ޗާޕްކުރި ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ޢަދަދު

A

ހޯރަފުށި ދާއިރާ

3415

އިހަވަންދޫ ދާއިރާ

3102

ބާރަށު ދާއިރާ

3270

ދިއްދޫ ދާއިރާ

2855

ކެލާ ދާއިރާ

3014

A1

ހއ. އަތޮޅު ތުރާކުނު ކައުންސިލް

527

A2

ހއ. އަތޮޅު އުލިގަމު ކައުންސިލް

383

A3

ހއ. އަތޮޅު މޮޅަދޫ ކައުންސިލް

288

A4

ހއ. އަތޮޅު ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް

2504

A5

ހއ. އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް

2145

A6

ހއ. އަތޮޅު ކެލާ ކައުންސިލް

1617

A7

ހއ. އަތޮޅު ވަށަފަރު ކައުންސިލް

625

A8

ހއ. އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް

2855

A9

ހއ. އަތޮޅު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް

771

A10

ހއ. އަތޮޅު މާރަންދޫ ކައުންސިލް

669

 

A11

ހއ. އަތޮޅު ތަކަންދޫ ކައުންސިލް

673

A12

ހއ. އަތޮޅު އުތީމު ކައުންސިލް

648

A13

ހއ. އަތޮޅު މުރައިދޫ ކައުންސިލް

607

A14

ހއ. އަތޮޅު ބާރަށު ކައުންސިލް

1340

B

ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

2911

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ

2707

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ

3364

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ

3154

މަކުނުދޫ ދާއިރާ

3204

B1

ހދ. އަތޮޅު ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް

1525

B2

ހދ. އަތޮޅު ފިނޭ ކައުންސިލް

393

B3

ހދ. އަތޮޅު ނައިވާދޫ ކައުންސިލް

596

B4

ހދ. އަތޮޅު ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް

395

B5

ހދ. އަތޮޅު ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް

1343

B6

ހދ. އަތޮޅު ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް

842

B7

ހދ. އަތޮޅު ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލް

1678

B8

ހދ. އަތޮޅު ކުރިނބީ ކައުންސިލް

517

B9

ހދ. އަތޮޅު ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް

6519

B10

ހދ. އަތޮޅު ކުމުންދޫ ކައުންސިލް

1041

B11

ހދ. އަތޮޅު ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް

995

B12

ހދ. އަތޮޅު ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް

1346

B13

ހދ. އަތޮޅު މަކުނުދޫ ކައުންސިލް

1167

C

ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

3197

މިލަންދޫ ދާއިރާ

2776

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

3163

ފުނަދޫ ދާއިރާ

3031

C1

ށ. އަތޮޅު ކަނޑިތީމު ކައުންސިލް

1022

C2

ށ. އަތޮޅު ނޫމަރާ ކައުންސިލް

318

C3

ށ. އަތޮޅު ގޮއިދޫ ކައުންސިލް

503

C4

ށ. އަތޮޅު ފޭދޫ ކައުންސިލް

853

C5

ށ. އަތޮޅު ފީވަކު ކައުންސިލް

742

C6

ށ. އަތޮޅު ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލް

499

C7

ށ. އަތޮޅު ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް

1096

C8

ށ. އަތޮޅު ނަރުދޫ ކައުންސިލް

406

C9

ށ. އަތޮޅު މަރޮށީ ކައުންސިލް

686

C10

ށ. އަތޮޅު ޅައިމަގު ކައުންސިލް

557

C11

ށ. އަތޮޅު ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް

1380

C12

ށ. އަތޮޅު މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް

786

C13

ށ. އަތޮޅު ފުނަދޫ ކައުންސިލް

1688

C14

ށ. އަތޮޅު މިލަންދޫ ކައުންސިލް

1627

D

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ

2989

މަނަދޫ ދާއިރާ

2872

ވެލިދޫ ދާއިރާ

2846

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

2936

D1

ނ. އަތޮޅު ހެނބަދޫ ކައުންސިލް

513

D2

ނ. އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް

1284

D3

ނ. އަތޮޅު މާޅެންދޫ ކައުންސިލް

631

D4

ނ. އަތޮޅު ކުޑަފަރީ ކައުންސިލް

559

D5

ނ. އަތޮޅު ލަންދޫ ކައުންސިލް

713

D6

ނ. އަތޮޅު މާފަރު ކައުންސިލް

861

D7

ނ. އަތޮޅު ޅޮހީ ކައުންސިލް

611

D8

ނ. އަތޮޅު މިލަދޫ ކައުންސިލް

1018

D9

ނ. އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް

268

D10

ނ. އަތޮޅު މަނަދޫ ކައުންސިލް

1297

D11

ނ. އަތޮޅު ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް

1649

D12

ނ. އަތޮޅު ފޮއްދޫ ކައުންސިލް

342

D13

ނ. އަތޮޅު ވެލިދޫ ކައުންސިލް

1893

E

އަލިފުށި ދާއިރާ

3346

އުނގޫފާރު ދާއިރާ

2981

ދުވާފަރު ދާއިރާ

3078

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ

3240

މަޑުއްވަރި ދާއިރާ

3079

E1

ރ. އަތޮޅު އަލިފުށީ ކައުންސިލް

1890

E2

ރ. އަތޮޅު ވާދޫ ކައުންސިލް

409

E3

ރ. އަތޮޅު ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް

691

E4

ރ. އަތޮޅު އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް

354

E5

ރ. އަތޮޅު ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް

1040

E6

ރ. އަތޮޅު އުނގޫފާރު ކައުންސިލް

1068

E7

ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް

3078

E8

ރ. އަތޮޅު މާކުރަތު ކައުންސިލް

872

E9

ރ. އަތޮޅު ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް

634

E10

ރ. އަތޮޅު އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް

570

E11

ރ. އަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

1645

E12

ރ. އަތޮޅު އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް

1335

E13

ރ. އަތޮޅު މީދޫ ކައުންސިލް

1433

E14

ރ. އަތޮޅު ފައިނު ކައުންސިލް

306

F

ތުޅާދޫ ދާއިރާ

3163

އޭދަފުށި ދާއިރާ

3844

ކެންދޫ ދާއިރާ

3157

F1

ބ. އަތޮޅު ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް

439

F2

ބ. އަތޮޅު ކަމަދޫ ކައުންސިލް

339

F3

ބ. އަތޮޅު ކެންދޫ ކައުންސިލް

862

F4

ބ. އަތޮޅު ކިހާދޫ ކައުންސިލް

312

F5

ބ. އަތޮޅު ދޮންފަނު ކައުންސިލް

391

F6

ބ. އަތޮޅު ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް

811

F7

ބ. އަތޮޅު މާޅޮހު ކައުންސިލް

466

F8

ބ. އަތޮޅު އޭދަފުށީ ކައުންސިލް

2403

F9

ބ. އަތޮޅު ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

2147

F10

ބ. އަތޮޅު ހިތާދޫ ކައުންސިލް

975

F11

ބ. އަތޮޅު ފުޅަދޫ ކައުންސިލް

237

F12

ބ. އަތޮޅު ފެހެންދޫ ކައުންސިލް

198

F13

ބ.އަތޮޅު ގޮއިދޫ ކައުންސިލް

579

G

ހިންނަވަރު ދާއިރާ

3669

ނައިފަރު ދާއިރާ

3803

ކުރެންދޫ ދާއިރާ

1948

G1

ޅ. އަތޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލް

3669

G2

ޅ. އަތޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލް

3803

G3

ޅ. އަތޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލް

1472

G4

ޅ. އަތޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލް

475

H

ކާށިދޫ ދާއިރާ

2561

ތުލުސްދޫ ދާއިރާ

3378

ގުރައިދޫ ދާއިރާ

2973

H1

ކ. އަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލް

1649

H2

ކ. އަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލް

911

H3

ކ. އަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލް

879

H4

ކ. އަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް

1009

H5

ކ. އަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލް

748

H6

ކ. އަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލް

740

H7

ކ. އަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލް

592

H8

ކ. އަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލް

1125

H9

ކ. އަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލް

1254