Election Commission of Maldives

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު–ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 (ސޮފްހާ 2)

03 މެއި 2017, 12:00 އިއުލާން

U

އއ އަތޮޅު ކައުންސިލް

5309

 

U1

އއ. އަތޮޅު ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް

1219

 

U2

އއ. އަތޮޅު ރަސްދޫ ކައުންސިލް

796

 

U3

އއ. އަތޮޅު އުކުޅަހު ކައުންސިލް

620

 

U4

އއ. އަތޮޅު މަތިވެރީ ކައުންސިލް

580

 

U5

އއ. އަތޮޅު ބޮޑޮފޮޅުދޫ ކައުންސިލް

521

 

U6

އއ. އަތޮޅު ފެރިދޫ ކައުންސިލް

559

 

U7

އއ. އަތޮޅު މާޅޮހު ކައުންސިލް

517

 

U8

އއ. އަތޮޅު ހިމަންދޫ ކައުންސިލް

494

 

I

މާމިގިލި ދާއިރާ

2666

 

މަހިބަދޫ ދާއިރާ

2504

 

ދަނގެތި ދާއިރާ

2293

 

I1

އދ. އަތޮޅު ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް

511

 

I2

އދ. އަތޮޅު އޮމަދޫ ކައުންސިލް

716

 

I3

އދ. އަތޮޅު ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލް

417

 

I4

އދ. އަތޮޅު މަހިބަދޫ ކައުންސިލް

1574

 

I5

އދ. އަތޮޅު މަންދޫ ކައުންސިލް

315

 

I6

އދ. އަތޮޅު ދަނގެތީ ކައުންސިލް

683

 

I7

އދ. އަތޮޅު ދިގުރަށު ކައުންސިލް

438

 

I9

އދ. އަތޮޅު ފެންފުށީ ކައުންސިލް

678

 

I10

އދ. އަތޮޅު މާމިގިލީ ކައުންސިލް

1988

J

ވ އަތޮޅު ކައުންސިލް

1839

J1

ވ. އަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލް

341

J2

ވ. އަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލް

168

J3

ވ. އަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލް

462

J4

ވ. އަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް

583

J5

ވ. އަތޮޅު ރަކީދޫ ކައުންސިލް

282

K

މ އަތޮޅު ކައުންސިލް

5287

K2

މ. އަތޮޅު ވޭވަށު ކައުންސިލް

212

K3

މ. އަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލް

1254

K4

މ. އަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލް

698

K5

މ. އަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލް

378

K6

މ. އަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް

1008

K7

މ. އަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލް

1013

K8

މ. އަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

549

L

ފ އަތޮޅު ކައުންސިލް

3925

L1

ފ. އަތޮޅު ފީއަލީ ކައުންސިލް

772

L2

ފ. އަތޮޅު ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް

898

L3

ފ. އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް

533

L4

ފ. އަތޮޅު ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް

351

L5

ފ. އަތޮޅު ނިލަންދޫ ކައުންސިލް

1368

M

ދ އަތޮޅު ކައުންސިލް

5311

M1

ދ. އަތޮޅު މީދޫ ކައުންސިލް

962

M2

ދ. އަތޮޅު ބަނޑިދޫ ކައުންސިލް

633

M3

ދ. އަތޮޅު ރިނބުދޫ ކައުންސިލް

312

M4

ދ. އަތޮޅު ހުޅުދެލީ ކައުންސިލް

603

M6

ދ. އަތޮޅު މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލް

738

M7

ދ. އަތޮޅު ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް

2059

N

ވިލުފުށި ދާއިރާ

2799

ތިމަރަފުށި ދާއިރާ

2698

ކިނބިދޫ ދާއިރާ

3073

ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ

2565

N1

ތ. އަތޮޅު ބުރުނީ ކައުންސިލް

419

N2

ތ. އަތޮޅު ވިލުފުށީ ކައުންސިލް

1486

N3

ތ. އަތޮޅު މަޑިފުށީ ކައުންސިލް

893

N4

ތ. އަތޮޅު ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލް

582

N6

ތ. އަތޮޅު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް

475

N7

ތ. އަތޮޅު ވަންދޫ ކައުންސިލް

305

N8

ތ. އަތޮޅު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް

804

N9

ތ. އަތޮޅު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް

473

N10

ތ. އަތޮޅު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް

1873

N11

ތ. އަތޮޅު ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލް

825

N12

ތ. އަތޮޅު ކިނބިދޫ ކައުންސިލް

963

N13

ތ. އަތޮޅު އޮމަދޫ ކައުންސިލް

523

O

އިސްދޫ ދާއިރާ

 

3068

ގަމު ދާއިރާ

 

3431

ފޮނަދޫ ދާއިރާ

 

2803

މާވާށު ދާއިރާ

2736

O1

ލ. އަތޮޅު އިސްދޫ ކައުންސިލް

936

O2

ލ. އަތޮޅު ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

714

O3

ލ. އަތޮޅު މާބައިދޫ ކައުންސިލް

742

O4

ލ. އަތޮޅު މުންޑޫ ކައުންސިލް

194

O5

ލ. އަތޮޅު ގަމު ކައުންސިލް

3237

O6

ލ. އަތޮޅު މާވަށު ކައުންސިލް

1385

O7

ލ. އަތޮޅު ފޮނަދޫ ކައުންސިލް

1882

O9

ލ. އަތޮޅު މާމެންދޫ ކައުންސިލް

921

O10

ލ. އަތޮޅު ހިތަދޫ ކައުންސިލް

766

O11

ލ. އަތޮޅު ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް

584

O12

ލ. އަތޮޅު ކަލައިދޫ ކައުންސިލް

673

P

ވިލިނގިލި ދާއިރާ

 

3747

ދާންދޫ ދާއިރާ

 

3039

ގެމަނަފުށި ދާއިރާ

3048

P1

ގއ. އަތޮޅު ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް

1228

P2

ގއ. އަތޮޅު ވިލިނގިލި ކައުންސިލް

2519

P3

ގއ. އަތޮޅު މާމެންދޫ ކައުންސިލް

1009

P4

ގއ. އަތޮޅު ނިލަންދޫ ކައުންސިލް

613

P5

ގއ. އަތޮޅު ދާންދޫ ކައުންސިލް

1416

 

P6

ގއ. އަތޮޅު ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް

876

P7

ގއ. އަތޮޅު ކޮނޑޭ ކައުންސިލް

366

P8

ގއ. އަތޮޅު ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލް

1158

P9

ގއ. އަތޮޅު ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް

645