Election Commission of Maldives

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު–ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 (ސޮފްހާ 3)

03 މެއި 2017, 12:00 އިއުލާން

Q

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

 

2683

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

 

2502

މަޑަވެލި ދާއިރާ

 

2902

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ

 

3304

ގައްދޫ ދާއިރާ

3251

Q1

ގދ. އަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލް

5186

Q2

ގދ. އަތޮޅު މަޑަވެލީ ކައުންސިލް

1299

Q3

ގދ. އަތޮޅު ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް

838

Q4

ގދ. އަތޮޅު ނަޑެއްލާ ކައުންސިލް

764

Q5

ގދ. އަތޮޅު ގައްދޫ ކައުންސިލް

2175

Q6

ގދ. އަތޮޅު ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް

1015

Q7

ގދ. އަތޮޅު ވާދޫ ކައުންސިލް

1075

Q8

ގދ. އަތޮޅު ފިޔޯރީ ކައުންސިލް

1043

Q9

ގދ. އަތޮޅު ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް

1244

R

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ

3284

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ

2755

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ

2562

S01

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް  (ހުޅުދޫ ދާއިރާ)

2800

S02

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް  (ފޭދޫ ދާއިރާ)

3962

S03

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް  (މަރަދޫ ދާއިރާ)

2579

S04

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް  (ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ)

3810

S05

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް  (ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ)

3702

S06

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް  (ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ)

3921

S07

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް  (އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާ)

3455

T01

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ)

4478

T02

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ)

3196

T03

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ)

 

ދާއިރާ)

3191

T04

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ)

3303

T05

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (ގަލޮޅު އުތުރުު ދާއިރާ)

3592

T06

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ)

3523

T07

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ)

3675

T08

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ)

3693

T09

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (މާފަންނު އުތުރުު ދާއިރާ)

3703

T10

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ)

3614

T11

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (މާފަންނު މެދުު ދާއިރާ)

3615

T12

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ)

3286

T13

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (ވިލިމާލެ ދާއިރާ)

3883

 

07 ޝަޢުބާން 1438  

03 މެއި 2017