Election Commission of Maldives

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަނަށް ބަދަލު އައުން

03 މެއި 2017, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:(A)CA-2017/144

އިޢުލާން

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަނަށް ބަދަލު އައުން

              މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (34(A)CA-2017/)، ((A)CA-2017/56)، (48(A)CA-2017/)، (35(A)CA-2017/) ހަވާލާދީ ދަންނަވެމެވެ.

             ޙަވާލާ ދީފައިވާ އިޢުލާންގައިވާ ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާތަންތަނަށް ބަދަލުގެނައުމަށް މިކޮމިޝަނުންވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އަންނަނިވިތައާވަލުގައި ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް ދަންނަވަމެވެ

   ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން     

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު                 

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލް،

ޕްލޭސްކޫލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް، ވައިޖެހޭމަގުން ދެކުނަށް، ޖަނަވަރީމަގުން ދެކުނަށް، ހިތިގަސްމަގުން އިރަށް،  ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް، މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މެދުހެންވޭރު-2

T02.1.2

1

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލް،

އެސް.ކޭ.ޖީ 159 ގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ސޯސަންމަގާއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް، ރަތްވިލާމަގުން އިރަށް، ޖަނަވަރީމަގުން އުތުރަށް، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ސޯސަންމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މެދުހެންވޭރު-3

T02.1.3

2

ތ. ވޭމަންޑޫ

ރަށު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވޭމަންޑޫ ރައްޔިތުންނާއި ވޭމަންޑޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ތ. ވޭމަންޑޫ-1

N02.11.1

3

ކ. ގުރައިދޫ

ކ. ގުރައިދޫ ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގުރައިދޫ ބަހާރުމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނާއި، ގުރައިދޫގައި ދިރިއުޅޭ ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ކ. ގުރައިދޫ-1

H03.09.1

4

މާލެ،

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސް،

ކޮންފަރެންސް ހޯލުގެ ހުޅަނގުކޮޅުގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި އަމީނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، އަމީނީމަގުން އިރަށް، ޝަހީދުއަލީ ހިނގުމުން އުތުރަށް، މުރަނގަމަގުން އިރަށް، އިއްޒުއްދީންމަގުން އުތުރަށް، ސަބުދެލިމަގުން ހުޅަނގަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް، އަމީނިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނުދެކުނު-1

T12.1.1

5

މާލެ،

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސް،

ކޮންފަރެންސް ހޯލުގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި އަމީނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން އަމީނީމަގުން އިރަށް، ޝަހީދުއަލީ ހިނގުމުން އުތުރަށް، މުރަނގަމަގުން އިރަށް، އިއްޒުއްދީންމަގުން އުތުރަށް، ސަބުދެލިމަގުން އިރަށް، ހަނދުވަރީ ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބުރުޒުމަގުން އިރަށް، ހިލާލީމަގުން އުތުރަށް، އިސްކަންދަރުމަގުން އިރަށް، ކޯރުކެނޑިމަގުން ދެކުނަށް، އަމީނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ހިލާލީމަގުން ދެކުނަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް އަމީނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނުދެކުނު-2

T12.1.2

6

މާލެ،

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް، އަމީނީމަގުގެ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުތެރޭގެ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގއ. މާމެންދޫ، ނިލަންދޫ، ދާންދޫ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-2

P02.0.1

7

މާލެ،

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް،

 އަމީނީމަގުގެ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުގެ މެދުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގއ. ކޮނޑޭ، ގެމަނަފުށި، ކަނޑުހުޅުދޫ، ދެއްވަދޫ މި 4 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-3

P03.0.1

8

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

07 ޝަޢުބާން 1438

 03 މެއި 2017