Election Commission of Maldives

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަނަށް ބަދަލު އައުން

05 މެއި 2017, 12:00 އިއުލާން

  ނަންބަރު:7(A)CA-2017/14  

އިޢުލާން

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަނަށް ބަދަލު އައުން

       މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (49(A)CA-2017/) އިޢުލާނާއި ހަވާލާދީ ދަންނަވެމެވެ.

      ޙަވާލާ ދީފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާތަންތަނަށް ބަދަލުގެނައުމަށް މިކޮމިޝަނުންވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އަންނަނިވި ތައާވަލުގައި ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް ދަންނަވަމެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން 

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު      

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން  

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު  

 #

ލ. ފޮނަދޫ

ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގާ ޢިމާރާތް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޮނަދޫ ރަށްވެހިމަގުގެ އުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ލ. ފޮނަދޫ -1

O03.07.1

1

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

09 ޝަޢުބާން 1438

05 މެއި 2017