Election Commission of Maldives

ރަމަޟާން މަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަނުން ތަކެތި ބަލައިގަންނަ ގަޑިއާ ބެހޭ

15 މެއި 2017, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: (A)AA-2017/152

އިޢުލާނު

ރަމަޟާން މަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަނުން ތަކެތި ބަލައިގަންނަ ގަޑިއާ ބެހޭ

1438 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު އަދި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 07 ދުވަހު ޢާންމުކޮށް މިކޮމިޝަނުން ސިޓީއާއި ތަކެތި ބަލައި ގަންނާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ދުވަސް ދުވަހު ހެނދުނު 09:30 ން މެންދުރުފަހު 02:00 ށް ކަމުގައި ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

18 ޝައުބާން 1438

15 މެއި    2017