Election Commission of Maldives

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަބުރުގެ ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

16 މެއި 2017, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:(A)CA-2017/176

އިޢުލާން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަބުރުގެ ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

   2017 މެއި 6 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި، އިތުރު ބުރެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކައުންސިލްތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަންތަނާއި ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި މިދަންނަވަމެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ށ. ކޮމަންޑޫ

ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮމަންޑޫ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ށ. ކޮމަންޑޫ-1

C03.11.1

1

ށ. ކޮމަންޑޫ

ށ. ކޮމަންޑޫ ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮމަންޑޫ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ށ. ކޮމަންޑޫ-2

C03.11.2

2

މަޑިފުށީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޑިފުށީ ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. މަޑިފުށި-1

N01.03.1

3

މާލެ،

އިންތިޚާބީ މަރުކަޒު (ބައު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް) ގެ މައި ދޮރާށިން ވަދެގެން ދާއިރު ހުޅަނގުފަރާތު ހޯލުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ށ. ކޮމަންޑޫ އަދި ތ. މަޑިފުށި މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ށ. އަތޮޅު، މާލެ-3

C03.0.1  

4

 

 މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

20 ޝަޢުބާން 1438

16  މެއި   2017