Election Commission of Maldives

ތ. މަޑިފުށީގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ އިތުރު ބުރުގައި ވާދަ ކުރައްވާ 4 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މައުލޫމާތު

16 މެއި 2017, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:(A)CA-2017/178

އިޢުލާން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ އިތުރު ބުރުގެ ވޯޓުނެގުން

މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު:(A)CA-2017/177 އިޢުލާނާއި ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

ތ. މަޑިފުށީގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ އިތުރު ބުރުގައި ވާދަ ކުރައްވާ 4 ކެންޑިޑޭޓުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ރަސްމީ ލިޔެކިއުން ފޮނުވާ އެޑްރެސް

ވާދަކުރާ ހައިސިއްޔަތު

1

ޙަސަން  ޢަބްދުﷲ

ހެޕީސައިޑް / ތ. މަޑިފުށި

އެދުރުގެ / ތ. މަޑިފުށި

އެމް.ޑީ.ޕީ

4

އިސްމާޢީލް  ޙިލްމީ

ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 8724 / މާލެ

ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 8724 / މާލެ

ޕީ.ޕީ.އެމް

5

ޢައްބާސް  އަޙްމަދު

ނީލްހައުސް / ތ. މަޑިފުށި

ނީލްހައުސް / ތ. މަޑިފުށި

ޕީ.ޕީ.އެމް

6

ޢަލީ  ހަސީން

ބީޗްހެވަން / ތ. މަޑިފުށި

ބީޗްހެވަން / ތ. މަޑިފުށި

ޕީ.ޕީ.އެމް

 

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

20 ޝަޢުބާން   1438                   

    16   މެއި   2017