Election Commission of Maldives

ށ. ކޮމަންޑޫގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަ ކުރައްވާ 2 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މައުލޫމާތު

16 މެއި 2017, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:(A)CA-2017/179

އިޢުލާން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުނެގުން

މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު:(A)CA-2017/174 އިޢުލާނާއި ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

ށ. ކޮމަންޑޫގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަ ކުރައްވާ 2 ކެންޑިޑޭޓުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ރަސްމީ ލިޔެކިއުން ފޮނުވާ އެޑްރެސް

ވާދަކުރާ ހައިސިއްޔަތު

2

އަޙްމަދު  ރިފްޢަތު

ސީވޭވްސް / ށ. ކޮމަންޑޫ

އަކިރި / ށ. ކޮމަންޑޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

3

މުޙައްމަދު ޢާރިފް އަޙްމަދު

އާނިރު / ށ. ކޮމަންޑޫ

އާނިރު / ށ. ކޮމަންޑޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

 

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

           20 ޝަޢުބާން   1438

            16   މެއި   2017