Election Commission of Maldives

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ 2017 ގެ ދެވަނަ ބުރުގެ، ށ. އަތޮޅު ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

21 މެއި 2017, 12:00 އިއުލާން
 (A)CA-2017/183:ނަންބަރު    
އިޢުލާން
2017 މޭ 20 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ 2017 ގެ ދެވަނަ ބުރުގެ، ށ. އަތޮޅު ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މިދަންނަވަނީއެވެ.
           
ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް
އިންސައްތަ ލިބުނު ވޯޓު ހައިސިއްޔަތު ދާއިމީ އެޑްރެސް  ފުރިހަމަ ނަން  #
46.96% 340 އެމް.ޑީ.ޕީ ސީވޭވްސް / ށ. ކޮމަންޑޫ އަޙްމަދު  ރިފްޢަތު 2
53.06% 384 އެމް.ޑީ.ޕީ އާނިރު / ށ. ކޮމަންޑޫ މުޙައްމަދު ޢާރިފް އަޙްމަދު 3
  724 ޞައްޙަ ވޯޓު:      
  0 ނުދޭ ވޯޓު      
  13 ބާޠިލް ވޯޓު:      
  737 ޖުމްލަ ވޯޓު:      
  1367 ވޯޓު ދިނުމުގެޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:
           
ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާތަކުގައިވާގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް 3 އަހަރު ދުވަހަށް ށ. އަތޮޅު ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން އިންތިޚާބު ވެފައިވާ މީހުން މިދަންނަވަނީއެވެ.
ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް
    އެމް.ޑީ.ޕީ އާނިރު / ށ. ކޮމަންޑޫ މުޙައްމަދު ޢާރިފް އަޙްމަދު 1
           
           
މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.
25 ޝައުބާން 1438
21 މެއި 2017