Election Commission of Maldives

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ، ތ. އަތޮޅު މަޑިފުށި ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

21 މެއި 2017, 12:00 އިއުލާން
 (A)CA-2017/184:ނަންބަރު    
އިޢުލާން
2017 މޭ 06 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ، ތ. އަތޮޅު މަޑިފުށި ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މިދަންނަވަނީއެވެ.
ތ. މަޑިފުށި ކައުންސިލް 
އިންސައްތަ ލިބުނު ވޯޓު ހައިސިއްޔަތު ދާއިމީ އެޑްރެސް  ފުރިހަމަ ނަން  #
50.92% 388 އެމް.ޑީ.ޕީ ހެޕީސައިޑް / ތ. މަޑިފުށި ޙަސަން  ޢަބްދުﷲ 1
1.18% 9 އަމިއްލަގޮތުން ކަރަންކާގެ / ތ. މަޑިފުށި ޢަލީ  ރަޝީދު 2
46.72% 356 އެމް.ޑީ.ޕީ އީޒީނައިޓް / ތ. މަޑިފުށި އަޙްމަދު  ނަސީމް 3
50.79% 387 ޕީ.ޕީ.އެމް ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 8724 / މާލެ އިސްމާޢީލް  ޙިލްމީ 4
51.05% 389 ޕީ.ޕީ.އެމް ނީލްހައުސް / ތ. މަޑިފުށި ޢައްބާސް  އަޙްމަދު 5
51.05% 389 ޕީ.ޕީ.އެމް ބީޗްހެވަން / ތ. މަޑިފުށި ޢަލީ  ހަސީން 6
46.85% 357 އެމް.ޑީ.ޕީ ސެވެންއެންޑްބީ / ތ. މަޑިފުށި އަޙްމަދު  ޢާދިލް 7
  2275 ޞައްޙަ ވޯޓު:      
  11 ނުދޭ ވޯޓު:      
  33 ބާޠިލް ވޯޓު:      
  2319 ޖުމްލަ ވޯޓު:      
  885 ވޯޓު ދިނުމުގެޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:
           
މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.
25 ޝަޢުބާން 1438
21 މެއި 2017