Election Commission of Maldives

މައިކްރޯސޮފްޓް ޝެއަރޕޮއިންޓް 2016 އެންޓަރޕްރައިޒް ލައިސަންސް ގަންނަން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

13th ޖޫން 2017, 12:00 އިއުލާން

                                               ނަންބަރ:(A)AB-2017/190

މައިކްރޯސޮފްޓް ޝެއަރޕޮއިންޓް 2016 އެންޓަރޕްރައިޒް ލައިސަންސް ގަންނަން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

މައިކްރޯސޮފްޓް ޝެއަރޕޮއިންޓް 2016 އެންޓަރޕްރައިޒް ލައިސަންސް ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު:(A)AB-2017/188 (07 ޖޫން 2017) އިޢުލާން ބާތިލްކުރިކަން އަންގައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

17 ރަމަޟާން 1438

12 ޖޫން  2017