Election Commission of Maldives

ވައަރލެސް ބޯޑު ރޫމް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

07 ޖޫން 2017, 12:00 އިއުލާން

 ނަންބަރ: (A)AB-2017/189

ވައަރލެސް ބޯޑު ރޫމް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާނު

ވައަރލެސް ބޯޑު ރޫމް ސައުންޑް ސިސްޓަމް، ގަންނަން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (A)AB-2017/127 (02 އޭޕްރިލް 2017) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލްވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ އެ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލްކޮށް، މި ތަކެތި ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

ގަޑި

ދުވަސް

ތާރީޚް

ތަފްސީލް

13:30

އަންގާރަ

13 ޖޫން 2017

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

13:30

އާދީއްތަ

18 ޖޫން 2017

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3004428 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  [email protected] އަށެވެ.

12 ރަމަޟާން 1438

07 ޖޫން    2017