Election Commission of Maldives

ވައަރލެސް ބޯޑު ރޫމް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ގަންނަން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

12th ޖޫން 2017, 12:00 އިއުލާން

                                               ނަންބަރ: (A)AB-2017/191

ވައަރލެސް ބޯޑު ރޫމް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ގަންނަން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

ވައަރލެސް ބޯޑު ރޫމް ސައުންޑް ސިސްޓަމް، ގަންނަން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: (A)AB-2017/189 (07 ޖޫން 2017) އިޢުލާން ބާތިލްކުރިކަން އަންގައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

17 ރަމަޟާން 1438

12 ޖޫން  2017