Election Commission of Maldives

ސޮފޯސް އެންޓި ވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސަންސް ފޯރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

06 ޖުލައި 2017, 12:00 އިއުލާން

 ނަންބަރ:(A)AB-2017/200

ސޮފޯސް އެންޓި ވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސަންސް ފޯރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާނު

 މި ކޮމިޝަނުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ސޮފޯސް އެންޓި ވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސަންސް ފޯރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ގަޑި

ދުވަސް

ތާރީޚް

ތަފްސީލް

11:00

އަންގާރަ

11 ޖުލައި 2017

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

11:00

ހޯމަ

17 ޖުލައި 2017

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3004428 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ. 

12 ޝައްވާލް 1438

6 ޖުލައި  2017