Election Commission of Maldives

ބ. ކަމަދޫގައި ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

10 ޖުލައި 2017, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:  (A)CA-2017/195

އިޢުލާން

ބ. ކަމަދޫގައި ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

       2017 އޮގަސްޓް 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބ. އަތޮޅު ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެތަނާއި ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު ދަންނަވަމެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ބ. ކަމަދޫ

ކަމަދޫ ސްކޫލްގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހުރި ކްލާސްބަރީގެ އުތުރު ފެންޑާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކަމަދޫ ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ކަމަދޫ-1

F03.02.1

1

މާލެ،

އިންތިޚާބީ މަރުކަޒު (ބައު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް)  މަދޮށި ގޯޅި ދޮރާށިން ވަދެގެން ދާއިރު ހުޅަނގުފަރާތު ޓްރެއިނިންގ ހޯލުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ކަމަދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ބ. އަތޮޅު، މާލެ-3

F03.0.1

2

     

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

16 ޝައްވާލް  1438

10  ޖުލައި 2017