Election Commission of Maldives

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން

17 ޖުލައި 2017, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު(A)CA-2017/209:

އިޢުލާން

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން

19 އޮގަސްޓު 2017 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލާ ޝަރުޠު ހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމަށްޓަކައި، ބާއްވާ ގުރުއަތުނެގުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑި މި ދަންނަވަނީއެވެ. ގުރުއަތު ނެގުން އޮންނާނީ ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.

ތާރީހް

ގަޑި

19 ޖުލައި 2017 (ބުދަ)

10:00

 
 ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

23 ޝައްވާލް 1438

 17 ޖުލައި   2017