Election Commission of Maldives

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2017، ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

19 ޖުލައި 2017, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:(A)CA-2017/210

އިޢުލާން

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2017، ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2017 އޮގަސްޓު 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި، ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު:2008/11 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާ އާއި  ޤާނޫނު ނަންބަރު:2010/10 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ރަސްމީ ލިޔެކިއުން ފޮނުވާ އެޑްރެސް

ވާދަކުރާ ހައިސިއްޔަތު

1

ޢަލީ ނާއިޛް

ރޯޒްމީޑް / ބ. ކަމަދޫ

ރޯޒްމީޑް / ބ. ކަމަދޫ

ޕީ.ޕީ.އެމް

2

އަޙްމަދު  ސާޖިދު

ފިފްޓީފްލާވަރ / ބ. ކަމަދޫ

ފިފްޓީފްލާވަރ / ބ. ކަމަދޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

 
 

25    ޝައްވާލް    1438

19     ޖުލައި     2017