Election Commission of Maldives

ވައަރލެސް ބޯޑު ރޫމް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

03 އޮގަސްޓް 2017, 12:00 އިއުލާން

                                                 ނަންބަރ:(A)AB-2017/227

ވައަރލެސް ބޯޑު ރޫމް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާނު

ވައަރލެސް ބޯޑު ރޫމް ސައުންޑް ސިސްޓަމް ގަންނަން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (A)AB-2017/202 (11 ޖުލައި 2017) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކަކީ އެކަށީގެންވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއް ކަމަށް ފެންނާތީވެ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލްކޮށް، މިތަކެތި 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަށް ފޯރު ކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ގަޑި

ދުވަސް

ތާރީޚް

ތަފްސީލް

14:30

އަންގާރަ

08 އޮގަސްޓް 2017

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

14:30

އަންގާރަ

15 އޮގަސްޓް 2017

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3004428 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ. 

11 ޒުލްގައިދާ  1438

03 އޮގަސްޓް  2017