Election Commission of Maldives

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު – ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން ބ. ކަމަދޫ، 19 އޮގަސްޓު 2017

10 އޮގަސްޓް 2017, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:(A)CA-2017/230

އިޢުލާން

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު – ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން ބ. ކަމަދޫ، 19 އޮގަސްޓު 2017   

19 އޮގަސްޓު 2017 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށްފީމެވެ. މި ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޕްޚާނާއެއް ކަމުގައިވާ ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންނެވެ. ޗާޕުކޮށްފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ 341 (ތިންސަތޭކަ ސާޅީސް އެކެއް) އެވެ.

ވީމާ، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި، އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

ކޯޑު

އިންތިޚާބީ ދާއިރާ

ޗާޕްކުރި ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ޢަދަދު

F2

ބ. އަތޮޅު ކަމަދޫ ކައުންސިލް

341

 

 

 

    18  ޛުލްޤަޢިދާ      1438  

10 އޮގަސްޓު      2017