Election Commission of Maldives

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) (ވަގުތީ)

17 އޮގަސްޓް 2017, 12:00 އިއުލާން

                                                   ނަންބަރު: (A)AC-2017/230

އިޢުލާނު

މިމިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު:(A)AC-2017/226 (01 އޯގަސްޓް 2017) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަށް ފޯމު ލިބިފައި ނުވާތީ، އަލުން މި މަޤާމަށް އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

މަޤާމް:

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) (ވަގުތީ)

ބޭނުންވާ އަދަދު:

06 (ހައެއް)

ބޭސިކް މުސާރަ:

މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް -/35 (ތިރީސް ފަސް ރުފިޔާ)

ވަޒީފާގެ ބާވަތް: 

ކޮންޓްރެކްޓް (1 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް)  – ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ މުވައްޒަފު ނެގުމަށްފަހު ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ބަލައި ކޮމިޝަނުން. އަދި، ކޮމިޝަނަށް މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު، ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ.

މަސައްކަތުގެ ވަގުތު:

ޕާޓްޓައިމް- 2 ފަރާތުން އެއްބަސްވާ ގަޑިތަކެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

 1. ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން 1 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ؛
 2. ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

އެހެނިހެން ޝަރުތު:

 • ޢުމުރުން 35 އަހަރު ނުފުރޭ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
 • ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް ބައިވެރިވެއުޅޭ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން

މަސްއޫލިއްޔަތު:

 • ސެކްޝަންގެ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުން.
 • އިންވެންޓްރީ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 • ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ފޯމު
 • ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 • ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 • އެއްވެސް ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާނަމަ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށް އެތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.  

ވަޒީފާގެ ބާވަތް: 

ކޮންޓްރެކްޓް – ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ މުވައްޒަފު ނެގުމަށްފަހު ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ބަލައި ކޮމިޝަނުން. އަދި، ކޮމިޝަނަށް މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު، ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ.

ސުންގަޑި:         

މި މަސައްކަތްތަކަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 22 އޯގަސްޓް 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:30 ގެ ކުރިން އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

 • މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު:(A)AC-2017/226 (01 އޯގަސްޓް 2017) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ފޯމު ހުށައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަލުން ފޯމު ހުށައަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
 • މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކާއި އިންޓަރވިއު ކުރެވޭނެއެވެ.
 • މި މަޤާމަށް ހަމަޖެހޭ ފަރާތް، ވަޒީފާއަށް ނިކުތުމަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ، އިންޓަރވިޔުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މާކުސް ތަރުތީބުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.
 • ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު (އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ވަގުތީ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް) މި ކޮމިޝަނުގެ ރިސެޕްޝަނުން (ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތުގެ 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ އިން) ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މިކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް www.elections.gov.mv އިންވެސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
 

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު

ތަފްޞީލް

މާކުސް

ތަޢުލީމް

40 މާކުސް

މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ

20 މާކުސް

އިންޓަރވިޔު

40 މާކުސް

ޖުމްލަ

100 މާކުސް

 

25 ޛުލްޤަޢިދާ   1438

 17  އޯގަސްޓް   2017