Election Commission of Maldives

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

20 އޮގަސްޓް 2017, 12:00 އިއުލާން
ނަންބަރު:2017/234-A)CA)      
އިޢުލާން
                    2017 އޮގަސްޓު 19 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މިދަންނަވަނީއެވެ.
ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލް
އިންސައްތަ ލިބުނު ވޯޓު ހައިސިއްޔަތު ދާއިމީ އެޑްރެސް  ފުރިހަމަ ނަން  #
45.51% 142 ޕީ.ޕީ.އެމް ރޯޒްމީޑް / ބ. ކަމަދޫ ޢަލީ  ނާއިޛް 1
54.49% 170 އެމް.ޑީ.ޕީ ފިފްޓީފްލާވަރ / ބ. ކަމަދޫ އަޙްމަދު  ސާޖިދު 2
  312 ޞައްޙަ ވޯޓު:
  0 ނުދޭ ވޯޓު:
  3 ބާޠިލް ވޯޓު:
  315 ޖުމްލަ ވޯޓު:
  338 ވޯޓު ދިނުމުގެޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:
           
                   ވީމާ، ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، ބ. ކަމަދޫ، ފިފްޓީފްލާވަރ، އަޙްމަދު  ސާޖިދު، އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.
ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލް
    އެމް.ޑީ.ޕީ ފިފްޓީފްލާވަރ / ބ. ކަމަދޫ އަޙްމަދު  ސާޖިދު
           
މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.
27 ޛުލްޤަޢިދާ 1438
20 އޮގަސްޓު 2017