Election Commission of Maldives

ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސެންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

29 އޮގަސްޓް 2017, 12:00 އިއުލާން

                                               ނަންބަރ:(A)AB-2017/242

ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސެންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސެންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކޮށްފައިވާ: (A)AB-2017/233 (17 އޮގަސްޓް 2017) އިޢުލާން ބާތިލްކުރިކަން އަންގައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

07 ޒުލްޙިއްޖާ 1438

29 އޯގަސްޓް  2017