Election Commission of Maldives

3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް SOPHOS XG Firewall 330 ގެ ސަބްކުރިޕްޝަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

13th ނޮވެމްބަރު 2017, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:(A)AB-2017/252       

އިޢުލާނު

3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް SOPHOS XG Firewall 330 ގެ ސަބްކުރިޕްޝަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

 މި ކޮމިޝަނުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 2018 ޖަނަވަރީ 01 އިން 2020 ޑިސެންބަރު 31 ގެ ނިޔަލަށް SOPHOS XG Firewall 330 ގެ ސަބްކުރިޕްޝަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ގަޑި

ދުވަސް

ތާރީޚް

ތަފްސީލް

11:30

ހޯމަ

20 ނޮވެންބަރު 2017

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

11:30

އާދީއްތަ

26 ނޮވެންބަރު 2017

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3004428 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ. 

24 ޞަފަރު   1439

13 ނޮވެންބަރު 2017