Election Commission of Maldives

Small Modular Data Center އެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ (ބާޠިލްކުރެވިފައި)

09 ޖެނުއަރީ 2018, 12:00 އިއުލާން

 ނަންބަރު:(A)AB-2018/01

                                    އިޢުލާނު                                       

Small Modular Data Center އެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

 މި ކޮމިޝަނުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް Small Modular Data Center  އެއް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، Small Modular Data Center، ވިއްކުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 16 ޖަނަވަރީ 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއަށް (ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހިލާލީމަގު) ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް www.elections.gov.mv ގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާނެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3004428/3004461 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ.  

21 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1439

 08 ޖަނަވަރީ 2018