Election Commission of Maldives

އެމް.ޑީ.ޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީއާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށްފި

06 އޭޕްރީލް 2015, 12:00 ޚަބަރު

ނިމިގެންދިޔަ މަހުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ދެޕާޓީގެ އެދުމުގެ މަތިން އަދާލަތު ޕާޓީއާއި އެމް.ޑީ.ޕީ އާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިބައްދަލުވުން ތަކުގައި ގިނަކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 2 ޕާޓީންވެސް ވަނީ މިކޮމިޝަނާއެކު މަޝްވަރަކޮށްފައެވެ. އަދި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން 2 ޕާޓީންވެސް ހުށައަޅަން ބޭނުންވާ ކަންތައް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުމަށް ދެޕާޓީއަށްވެސް ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.