?> Election Commission of Maldives

ޢަދާލަތު ޕާޓީ

...
 
ރަޖިސްޓްރީކުރި ތާރީހް: 18 އޯގަސްޓް 2005

އިސްވެރިން

  •  ނާއިބް ރައީސް : އަލްއުސްތާޛް އަލީ ޒާހިރު

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • ހ. ފުލިދޫގެ
  • 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ
  • ކަލާފާނު ހިގުން

ފޯނު: 3342671

ފެކްސް: 3342676

ވެބްސައިޓް : -

އީމެއިލު: [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް : -

21 ފެބްރުއަރީ 2015 ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 9009