?> Election Commission of Maldives

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ

...
 
ރަޖިސްޓްރީކުރި ތާރީހް: 21 ޖުލައި 2005

އިސްވެރިން

  • ވަގުތީ ލީޑަރ :އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • މ. ދޫރިޔާ
  • ހަވަނަ ފަންގިފިލާ

ފޯނު: 7955007 / 3320456

ފެކްސް: 3344774

ވެބްސައިޓް : -

އީމެއިލު: [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް : ހެނދުނު 09:00 އިން ހަވީރު 15:00 އަށް (އާދީއްތަ - ބުރާސްފަތި)

21 ފެބްރުއަރީ 2015 ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 14750