Election Commission of Maldives

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018ގެ ނަތީޖާ

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީ (04.09.2018)

ހއ.އަތޮޅު، މާލެ-1ހއ. ތުރާކުނު-1ހއ. އުލިގަމު-1ހއ. ހޯރަފުށި-1ހއ. ހޯރަފުށި-2ހއ. ހޯރަފުށި-3ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-2ހއ. މޮޅަދޫ-1ހއ. އިހަވަންދޫ-1ހއ. އިހަވަންދޫ-2ހއ. މާރަންދޫ-1ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-3ހއ. ތަކަންދޫ-1ހއ. އުތީމު-1ހއ. މުރައިދޫ-1ހއ. ބާރަށް-1ހއ. ބާރަށް-2ހއ.އަތޮޅު، މާލެ-4ހއ. ދިއްދޫ-1ހއ. ދިއްދޫ-2ހއ. ދިއްދޫ-3ހއ. ދިއްދޫ-4ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-5ހއ. ކެލާ-1ހއ. ކެލާ-2ހއ. ވަށަފަރު-1ހއ. ފިއްލަދޫ-1ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-1ހދ. ހަނިމާދޫ-1ހދ. ހަނިމާދޫ-2ހދ. ފިނޭ-1ހދ. ނައިވާދޫ-1ހދ. ހިރިމަރަދޫ-1ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު-1ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު-2ހދ. ނޮޅިވަރަމު-1ހދ. ނޮޅިވަރަމު-2ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-3ހދ. ނެއްލައިދޫ-1ހދ. ކުރިނބި-1ހދ. ވައިކަރަދޫ-1ހދ. ވައިކަރަދޫ-2ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-4ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-1ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-3ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-4ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-5ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-6ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-7ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-8ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-6ހދ. ކުމުންދޫ-1ހދ. ނޭކުރެންދޫ-1ހދ. މަކުނުދޫ-1ށ. އަތޮޅު، މާލެ-1ށ. ކަނޑިތީމު-1ށ. ނޫމަރާ-1ށ. ގޮއިދޫ-1ށ. ފޭދޫ-1ށ. ބިލެތްފަހި-1ށ. އަތޮޅު، މާލެ-2ށ. ފީވައް-1ށ. ނަރުދޫ-1ށ. މިލަންދޫ-1ށ. މިލަންދޫ-2ށ. އަތޮޅު، މާލެ-3ށ. ފޯކައިދޫ-1ށ. މަރޮށި-1ށ. ކޮމަންޑޫ-1ށ. ކޮމަންޑޫ-2ށ. ޅައިމަގު-1ށ. މާއުނގޫދޫ-1ށ. ފުނަދޫ-1ށ. ފުނަދޫ-2ނ. އަތޮޅު، މާލެ-1ނ. ހެނބަދޫ-1ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-1ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-2ނ. މާޅެންދޫ-1ނ. ކުޑަފަރި-1ނ. އަތޮޅު، މާލެ-2ނ. ލަންދޫ-1ނ. މާފަރު-1ނ. މަނަދޫ-1ނ. މަނަދޫ-2ނ. އަތޮޅު، މާލެ-3ނ. ޅޮހި-1ނ. ފޮއްދޫ-1ނ. ވެލިދޫ-1ނ. ވެލިދޫ-2ނ. ވެލިދޫ-3ނ. މިލަދޫ-1ނ. މަގޫދޫ-1ނ. ހޮޅުދޫ-1ނ. ހޮޅުދޫ-2ރ. އަތޮޅު، މާލެ-1ރ. އަލިފުށި-1ރ. އަލިފުށި-2ރ. އަލިފުށި-3ރ. ވާދޫ-1ރ. ރަސްގެތީމު-1ރ. އަނގޮޅިތީމު-1ރ. އަތޮޅު، މާލެ-2ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1ރ. އުނގޫފާރު-1ރ. މާކުރަތު-1ރ. ދުވާފަރު-1ރ. ދުވާފަރު-2ރ. ދުވާފަރު-3ރ. ދުވާފަރު-4ރ. އަތޮޅު، މާލެ-4ރ. ރަސްމާދޫ-1ރ. އިންނަމާދޫ-1ރ. އިނގުރައިދޫ-1ރ. އިނގުރައިދޫ-2ރ. ފައިނު-1ރ. ކިނޮޅަސް-1ރ. އަތޮޅު، މާލެ-5ރ. މަޑުއްވަރި-1ރ. މަޑުއްވަރި-2ރ. މީދޫ-1ރ. މީދޫ-2ބ. އަތޮޅު، މާލެ-1ބ. ތުޅާދޫ-1ބ. ތުޅާދޫ-2ބ. ތުޅާދޫ-3ބ. ފުޅަދޫ-1ބ. ފެހެންދޫ-1ބ. ގޮއިދޫ-1ބ. އަތޮޅު، މާލެ-2ބ. މާޅޮސް-1ބ. އޭދަފުށި-1ބ. އޭދަފުށި-2ބ. އޭދަފުށި-3ބ. ހިތާދޫ-1ބ. އަތޮޅު، މާލެ- 3ބ. ކުޑަރިކިލު-1ބ. ކަމަދޫ-1ބ. ކެންދޫ-1ބ. ކިހާދޫ-1ބ. ދޮންފަނު-1ބ. ދަރަވަންދޫ-1ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-1ޅ. ހިންނަވަރު-1ޅ. ހިންނަވަރު-2ޅ. ހިންނަވަރު-3ޅ. ހިންނަވަރު-4ޅ. ހިންނަވަރު-5ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-2ޅ. ނައިފަރު-1ޅ. ނައިފަރު-2ޅ. ނައިފަރު-3ޅ. ނައިފަރު-4ޅ. ނައިފަރު-5ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-3ޅ. ކުރެންދޫ-1ޅ. ކުރެންދޫ-2ޅ. އޮޅުވެލިފުށި-1ކ. އަތޮޅު، މާލެ-1ކ. ކާށިދޫ-1ކ. ކާށިދޫ-2ކ. ގާފަރު-1ކ. ދިއްފުށި-1ކ. ތުލުސްދޫ-1ކ. ހުރާ-1ކ. ހިންމަފުށި-1ކ. ގުޅި-1ކ. މާފުށި-1ކ. ގުރައިދޫ-1ކ. ގުރައިދޫ-2އދ. އަތޮޅު، މާލެ-1އދ. ފެންފުށި-1އދ. މާމިގިލި-1އދ. މާމިގިލި-2އދ. މާމިގިލި-3އދ. ހަންޏާމީދޫ-1އދ. ކުނބުރުދޫ-1އދ. މަހިބަދޫ-1އދ. މަހިބަދޫ-2އދ. އޮމަދޫ-1އދ. މަންދޫ-1އދ. ދަނގެތި-1އދ. ދިގުރަށް-1އދ. ދިއްދޫ-1ވ. އަތޮޅު، މާލެ-1ވ. ފުލިދޫ-1ވ. ތިނަދޫ-1ވ. ފެލިދޫ-1ވ. ކެޔޮދޫ-1ވ. ރަކީދޫ-1މ. އަތޮޅު، މާލެ-1މ. ރަތްމަންދޫ-1މ. ވޭވަށް-1މ. މުލި-1މ. ދިއްގަރު-1މ. މަޑުއްވަރި-1މ. މުލައް-1މ. މުލައް-2މ. ނާލާފުށި-1މ. ކޮޅުފުށި-1ފ. އަތޮޅު، މާލެ-1ފ. ފީއަލި-1ފ. ބިލެތްދޫ-1ފ. މަގޫދޫ-1ފ. ދަރަނބޫދޫ-1ފ. ނިލަންދޫ-1ފ. ނިލަންދޫ-2ދ. އަތޮޅު، މާލެ-1ދ. މީދޫ-1ދ. ބަނޑިދޫ-1ދ. ރިނބުދޫ-1ދ. ހުޅުދެލި-1ދ. މާއެނބުދޫ-1ދ. ކުޑަހުވަދޫ-1ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2ދ. ކުޑަހުވަދޫ-3ތ. އަތޮޅު، މާލެ-1ތ. ބުރުނި-1ތ. ވިލުފުށި-1ތ. ވިލުފުށި-2ތ. މަޑިފުށި-1ތ. އަތޮޅު، މާލެ-2ތ. ތިމަރަފުށި-1ތ. ތިމަރަފުށި-2ތ. ތިމަރަފުށި-3ތ. ވޭމަންޑޫ-1ތ. އަތޮޅު، މާލެ-3ތ. ކަނޑޫދޫ-1ތ. ވަންދޫ-1ތ. ހިރިލަންދޫ-1ތ. ކިނބިދޫ-1ތ. އޮމަދޫ-1ތ. އަތޮޅު، މާލެ-4ތ. ދިޔަމިގިލި-1ތ. ގުރައިދޫ-1ތ. ގުރައިދޫ-2ތ. ގާދިއްފުށި-1ލ. އަތޮޅު، މާލެ-1ލ. އިސްދޫ-1ލ. ދަނބިދޫ-1ލ. މާބައިދޫ-1ލ. ކަލައިދޫ-1ލ. އަތޮޅު، މާލެ-2ލ. މުންޑޫ-1ލ. ގަން-1ލ. ގަން-2ލ. ގަން-3ލ. ގަން-4ލ. އަތޮޅު، މާލެ-3ލ. ފޮނަދޫ-1ލ. ފޮނަދޫ-2ލ. ފޮނަދޫ-3ލ. މާމެންދޫ-1ލ. މާވަށް-1ލ. މާވަށް-2ލ. ހިތަދޫ-1ލ. ކުނަހަންދޫ-1ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-1ގއ. ކޮލަމާފުށި-1ގއ. ކޮލަމާފުށި-2ގއ. ވިލިނގިލި-1ގއ. ވިލިނގިލި-2ގއ. ވިލިނގިލި-3ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-2ގއ. މާމެންދޫ-1ގއ. ނިލަންދޫ-1ގއ. ދާންދޫ-1ގއ. ދާންދޫ-2ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-3ގއ. ދެއްވަދޫ-1ގއ. ކޮނޑޭ-1ގއ. ގެމަނަފުށި-1ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ-1ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-1ގދ. ތިނަދޫ-1ގދ. ތިނަދޫ-2ގދ. ތިނަދޫ-3ގދ. ތިނަދޫ-4ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-2ގދ. ތިނަދޫ-5ގދ. ތިނަދޫ-6ގދ. ތިނަދޫ-7ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-3ގދ. މަޑަވެލި-1ގދ. މަޑަވެލި-2ގދ. ހޯނޑެއްދޫ-1ގދ. ނަޑެއްލާ-1ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-4ގދ. ރަތަފަންދޫ-1ގދ. ފިޔޯރީ-1ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ-1ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ-2ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-5ގދ. ގައްދޫ-1ގދ. ގައްދޫ-2ގދ. ގައްދޫ-3ގދ. ވާދޫ-1ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ-1ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-1ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-2ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-3ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ-2ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-1ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-2ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-3ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-4ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-1ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-2ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-3އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-1އައްޑޫ، ހުޅުދޫ-1އައްޑޫ، ހުޅުދޫ-2އައްޑޫ، ހުޅުދޫ-3އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-2އައްޑޫ، ފޭދޫ-1އައްޑޫ، ފޭދޫ-2އައްޑޫ، ފޭދޫ-3އައްޑޫ، ފޭދޫ-4އައްޑޫ، ފޭދޫ-5އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-3އައްޑޫ، މަރަދޫ-1އައްޑޫ، މަރަދޫ-2އައްޑޫ، މަރަދޫ-3އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-4އައްޑޫ، ހިތަދޫ-1އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2އައްޑޫ، ހިތަދޫ-3އައްޑޫ، ހިތަދޫ-4އައްޑޫ، ހިތަދޫ-5އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-5އައްޑޫ، ހިތަދޫ-6އައްޑޫ، ހިތަދޫ-7އައްޑޫ، ހިތަދޫ-8އައްޑޫ، ހިތަދޫ-9އައްޑޫ، ހިތަދޫ-10އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-6އައްޑޫ، ހިތަދޫ-11އައްޑޫ، ހިތަދޫ-12އައްޑޫ، ހިތަދޫ-13އައްޑޫ، ހިތަދޫ-14އައްޑޫ، ހިތަދޫ-15އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-7އައްޑޫ، މީދޫ-1އައްޑޫ، މީދޫ-2އައްޑޫ، މީދޫ-3އައްޑޫ، މަރަދޫފޭދޫ-1އައްޑޫ، މަރަދޫފޭދޫ-2ހުޅުހެންވޭރު-1ހުޅުހެންވޭރު-2ހުޅުހެންވޭރު-3ހުޅުހެންވޭރު-4ހުޅުހެންވޭރު-5ހުޅުހެންވޭރު-6 ހުޅުހެންވޭރު-7ހުޅުހެންވޭރު-8މެދުހެންވޭރު-1މެދުހެންވޭރު-2މެދުހެންވޭރު-3ހެންވޭރުދެކުނު-1ހެންވޭރުދެކުނު-2ހެންވޭރުދެކުނު-3ހެންވޭރުއުތުރު-1ހެންވޭރުއުތުރު-2ހެންވޭރުއުތުރު-3ގަލޮޅުއުތުރު-1ގަލޮޅުއުތުރު-2ގަލޮޅުއުތުރު-3ގަލޮޅުއުތުރު-4ގަލޮޅުދެކުނު-1ގަލޮޅުދެކުނު-2ގަލޮޅުދެކުނު-3ގަލޮޅުދެކުނު-4މައްޗަންގޮޅީއުތުރު-1މައްޗަންގޮޅީއުތުރު-2މައްޗަންގޮޅީއުތުރު-3މައްޗަންގޮޅީއުތުރު-4މައްޗަންގޮޅީއުތުރު-5މައްޗަންގޮޅީދެކުނު-1މައްޗަންގޮޅީދެކުނު-2މައްޗަންގޮޅީދެކުނު-3މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު-4މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު-5މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު-6މާފަންނުއުތުރު-1މާފަންނުއުތުރު-2މާފަންނުއުތުރު-3މާފަންނުއުތުރު-4މާފަންނުހުޅަނގު-1މާފަންނުހުޅަނގު-2މާފަންނުހުޅަނގު-3މާފަންނުހުޅަނގު-4މާފަންނުހުޅަނގު-5މާފަންނުމެދު-1މާފަންނުމެދު-2މާފަންނުމެދު-3މާފަންނުމެދު-4މާފަންނުދެކުނު-1މާފަންނުދެކުނު-2މާފަންނުދެކުނު-3ވިލިމާލެ-1ވިލިމާލެ-2ވިލިމާލެ-3އއ. އަތޮޅު، މާލެ-1އއ. މަތިވެރި-1އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ-1އއ. ފެރިދޫ-1އއ. މާޅޮސް-1އއ. ހިމަންދޫ-1އއ. ތޮއްޑޫ-1އއ. ތޮއްޑޫ-2އއ. ރަސްދޫ-1އއ. އުކުޅަސް-1ތިލަފުށި-1ކޫއްޑޫ-1 ހުޅުލެ-1ގަން-1އިންޑިއާ / ޓްރިވެންޑްރަމް - 1މެލޭޝިއާ / ކުއަލަލަމްޕޫރް - 1ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 1ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2އިންގިރޭސިވިލާތް /ލަންޑަން - 1މާލެ ޖަލުމާފުށީ ޖަލުއައްސޭރި ޖަލުދޫނިދޫ ޖަލުހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-2 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-3ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-3ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-5ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-6ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-7ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-8ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-9ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓު (އއ. ކުރަމަތި)ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް (އދ. ރަންގަލިފިނޮޅު)ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ (އދ. ނަލަގުރައިދޫ)ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް (ކ. ބަނޑޮސް)ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ (ކ. ލަންކަންފިނޮޅު)ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓު (ޅ. ކުރެއްދޫ)ދަ ސަން ޝިޔާމް އިރުފުށި މޯލްޑިވްސް (ނ. މެދަފުށި)ޖޭއޭ މަނަފަރު (ހއ.މަނަފަރު)ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް(ކ.ވިހަމަނާފުށި)ލަކްސް ސައުތު އަރިއެޓޯލް، މޯލްޑިވްސް (އދ.ދިއްދޫފިނޮޅު)ޝެރެޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލްމޫން ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ (ކ.ފުރަނަފުށި)ގިލިލަންކަންފުށި (ކ.ލަންކަންފުށި)ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓު ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސް (ކ.ކަނޑޫމާފުށި)ހުވަފެންފުށި ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ (ކ.ނަކައްޗާފުށި)އަނަންތަރާ ކިހާވަށް ވިލާސް (ބ. ކިހާވަށް ހުރަވަޅި)ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް (ކ.ވެލައްސަރު)ކޮކޯ ބޮޑު ހިތި (ކ. ބޮޑުހިތި)ކުޑަފުށި ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ (ރ.ކުޑަފުށި)ބަރޮސް މޯލެޑިވްސް (ކ. ބަރޮސް)ޗެވަލް ބްލޭންކް ރަންދެލި (ރަންދެލި)ކްލަބް މެޑް ކަނިފިނޮޅު (ކ. ކަނިފިނޮޅު)ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސް (ކ. ކޮދިއްޕަރު)ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ (އދ. ދިއްފުށި)މިލައިދޫ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް (ބ. މިލައިދޫ)އޯޒެން ބައި އެޓްމޮސްފިއަރ އެޓް މާދޫ (ކ. މާދޫ)ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ (ބ. ހޮރަބަދޫ)ނިޔަމަ މޯލްޑިވްސް (ދ. އެމްބޫދޫފުށި އެންޑް އޮޅުވެލި)ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތިރަށް (ކ. މެދުފިނޮޅު)×ކަނޑިންމާ މޯލްޑިވްސް (ދ. ކަނޑިންމާ)އަނަންތަރާ ދިގު މޯލްޑިވްސް (ކ. ދިގުފިނޮޅު)ޑަބްލިޔު ރިޓްރީޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް (އއ. ފެސްދޫ)ދަ ސެއިންޓް ރެޖިސް ވޮއްމުލި ރިސޯޓު މޯލްޑިވްސް (ދ. ވޮއްމުލި)އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް (ކ. އޮޅުވެލި)ދިގަލި މޯލްޑިވްސް (ރ. ދިގަލި)އޮބްލޫ ބައި އެޓްމޮސްފިއަރ އެޓް ހެލެނގެލި (ކ. ހެލެނގެލި)

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓު (26.08.2018)

ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ޢާންމުކުރުމާއި މި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން (01.07.2018)

2018 ޖޫން 10 ގައި ގެޒެޓްކުރެވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ލިސްޓަށް އިތުރުވެފައިވާ ފަރާތްތައް2018 ޖޫން 10 ގައި ގެޒެޓްކުރެވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެޑްރެސް ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް2018 ޖޫން 10 ގައި ގެޒެޓްކުރެވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ނިޔާވެފައިވާތީވެ ލިސްޓުން އުނިކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް2018 ޖޫން 10 ގައި ގެޒެޓްކުރެވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން އުފަން ތާރީޚު ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް2018 ޖޫން 10 ގައި ގެޒެޓްކުރެވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޖިންސް ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް2018 ޖޫން 10 ގައި ގެޒެޓްކުރެވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަ ނަން ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް2018 ޖޫން 10 ގައި ގެޒެޓްކުރެވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން އަށާރަ އަހަރު ނުފުރޭތީ ލިސްޓުން އުނިކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު (10.06.2018)

އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫއއ. ފެރިދޫއއ. ހިމަންދޫއއ. މާޅޮހުއއ. މަތިވެރިއއ. ރަސްދޫއއ. ތޮއްޑޫއއ. އުކުޅަސްއދ. ދަނގެތިއދ. ދިއްދޫއދ. ދިގުރަށްއދ. ފެންފުށިއދ. ހަންޏާމީދޫއދ. ކުނބުރުދޫއދ. މާމިގިލިއދ. މަހިބަދޫއދ. މަންދޫއދ. އޮމަދޫބ. ދަރަވަންދޫބ. ދޮންފަންބ. އޭދަފުށިބ. ފެހެންދޫބ. ފުޅަދޫބ. ގޮއިދޫބ. ހިތާދޫބ. ކަމަދޫބ. ކެންދޫބ. ކިހާދޫބ. ކުޑަރިކިލުބ. މާޅޮސްބ. ތުޅާދޫދ. ބަނޑިދޫދ. ހުޅުދެލިދ. ކުޑަހުވަދޫދ. މާއެނބޫދޫދ. މީދޫދ. ރިނބުދޫފ. ބެލެތްދޫފ. ދަރަނބޫދޫފ. ފީއަލިފ. މަގޫދޫފ. ނިލަންދޫގއ. ދާންދޫގއ. ދެއްވަދޫގއ. ގެމަނަފުށިގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގއ. ކޮލަމާފުށިގއ. ކޮނޑޭގއ. މާމެންދޫގއ. ނިލަންދޫގއ. ވިލިނގިލިގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގދ. ފިޔޯރީގދ. ގައްދޫގދ. ހޯނޑެއްދޫގދ. މަޑަވެލިގދ. ނަޑެއްލާގދ. ރަތަފަންދޫގދ. ތިނަދޫގދ. ވާދޫޏ. ފުވައްމުލަކު / ދަޑިމަގުޏ. ފުވައްމުލަކު / ދިގުވާޑުޏ. ފުވައްމުލަކު / ދޫޑިގަންޏ. ފުވައްމުލަކު / ފުނާޑުޏ. ފުވައްމުލަކު / ހޯދަޑުޏ. ފުވައްމުލަކު / މާދަޑުޏ. ފުވައްމުލަކު / މާލެގަންޏ. ފުވައްމުލަކު / މިސްކިތްމަގުހއ. ބާރަށްހއ. ދިއްދޫހއ. ފިއްލަދޫހއ. ހޯރަފުށިހއ. އިހަވަންދޫހއ. ކެލާހއ. މާރަންދޫހއ. މޮޅަދޫހއ. މުރައިދޫހއ. ތަކަންދޫހއ. ތުރާކުނުހއ. އުލިގަންހއ. އުތީމުހއ. ވަށަފަރުހދ. ފިނޭހދ. ހަނިމާދޫހދ. ހިރިމަރަދޫހދ. ކުޅުދުއްފުށިހދ. ކުމުންދޫހދ. ކުރިނބީހދ. މަކުނުދޫހދ. ނައިވާދޫހދ. ނެއްލައިދޫހދ. ނޭކުރެންދޫހދ. ނޮޅިވަރަންހއ. ނޮޅިވަރަންފަރުހދ. ވައިކަރަދޫކ. ދިއްފުށިކ. ގާފަރުކ. ގުޅީކ. ގުރައިދޫކ. ހިންމަފުށިކ. ހުރާކ. ކާށިދޫކ. މާފުށިކ.މާލެ / ދަފްތަރުކ.މާލެ / ގަލޮޅުކ.މާލެ / ހެންވޭރުކ.މާލެ / ހުޅުމާލެކ.މާލެ / މާފަންނުކ.މާލެ / މައްޗަންގޮޅިކ. މާލެ / ވިލިމާލެކ. ތުލުސްދޫލ. ދަނބިދޫލ. ފޮނަދޫލ. ގަންލ. ހިތަދޫލ. އިސްދޫލ. ކަލައިދޫލ. ކުނަހަންދޫލ. މާބައިދޫލ. މާމެންދޫލ. ވާމަށްލ. މުންޑޫޅ. ހިންނަވަރުޅ. ކުރެންދޫޅ. ނައިފަރުޅ. އޮޅުވެލިފުށިމ. ދިއްގަރުމ. ކޮޅުފުށިމ. މަޑުއްވަރިމ. މުލައްމ. މުލިމ. ނާލާފުށިމ. ރަތްމަންދޫމ. ވޭވަށްނ. ފޮއްދޫނ. ހެނބަދޫނ. ހޮޅުދޫނ. ކެނދިކުޅުދޫނ. ކުޑަފަރިނ. ލަންދޫނ. ޅޮހިނ. މާފަރުނ. މާޅެންދޫނ. މަގޫދޫނ. މަނަދޫނ. މިލަދޫނ. ވެލިދޫރ. އަލިފުށިރ. އަނގޮޅިތީމުރ. ދުވާފަރުރ. ފައިނުރ. ހުޅުދުއްފާރުރ. އިނގުރައިދޫރ. އިންނަމާދޫރ. ކިނޮޅަސްރ. މާކުރަތުރ. މަޑުއްވަރިރ. މީދޫރ. ރަސްގެތީމުރ. ރަސްމާދޫރ. އުނގޫފާރުރ. ވާދޫސ. ފޭދޫސ. ހިތަދޫސ. ހުޅުދޫސ. މަރަދޫފޭދޫސ. މަރަދޫސ. މީދޫށ. ބިލެތްފަހިށ. ފީވައްށ. ފޭދޫށ. ފޯކައިދޫށ. ފުނަދޫށ. ގޮއިދޫށ. ކަނޑިތީމުށ. ކޮމަންޑޫށ. ޅައިމަގުށ. މާއުނގޫދޫށ. މަރޮށިށ. މިލަންދޫށ. ނަރުދޫށ. ނޫމަރާތ. ބުރުނިތ. ދިޔަމިގިލިތ. ގާދިއްފުށިތ. ގުރައިދޫތ. ހިރިލަންދޫތ. ކަނޑޫދޫތ. ކިނބިދޫތ. މަޑިފުށިތ. އޮމަދޫތ. ތިމަރަފުށިތ. ވަންދޫތ. ވޭމަންޑޫތ. ވިލުފިށިވ. ފެލިދޫވ. ފުލިދޫވ. ކެޔޮދޫވ. ރަކީދޫވ. ތިނަދޫ