Election Commission of Maldives

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން

 
  ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ކޮމިޝަންގެ ނާއިބް ރައީސް މެންބަރު މެންބަރު މެންބަރު
  އަޙްމަދު ޝަރީފް އަމްޖަދު މުޞްޠަފާ އިސްމާއީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަހީމް އަޙްމަދު އަކްރަމް އަލީ ނަޝާތު