Election Commission of Maldives

އިޢުލާން

17th April 2018, 12:00

ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ- އެމް.އެސް 3 (ސެކްޝަން ހެޑް)

17th April 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: މަސައްކަތު– އެސް.އެސް 3، އަދި ޑްރައިވަރ– އެސް.އެސް 3

12th April 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- ސީނިއަރ އޮފިސަރ - އެމް.އެސް. 1 (ވަގުތީ)

11th April 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ގައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯގެ މެންބަރު– އީ.އެކްސް 1

11th April 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖަރ- އެމް.އެސް 3 (ސެކްޝަން ހެޑް)

03rd April 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ރިސެޕްޝަނިސްޓް- ޖީ.އެސް 3

03rd April 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އޮފިސަރ– ޖީ.އެސް 3، އަދި ޓެކްނީޝަން– ޖީ.އެސް 3

03rd April 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: މާސްޓަރ ޓްރެއިނަރ– އެމް.އެސް 3

03rd April 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އޮފިސަރ- ޖީ.އެސް 3 (ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން)

02nd April 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ- އެމް.އެސް. 1 އަދި އޮފިސަރ– ޖީ.އެސް. 3

02nd April 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: މަސައްކަތު– އެސް.އެސް 3 އަދި ޑްރައިވަރ– އެސް.އެސް 3

02nd April 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯގެ މެންބަރު– އީ.އެކްސް 1، މެނޭޖަރ– އެމް.އެސް 3، އަދި އޮފިސަރ– ޖީ.އެސް 3

02nd April 2018, 12:00

ސީނިއަރ އޮފިސަރ- އެމް.އެސް. 1 (ވަގުތީ)

02nd April 2018, 12:00

އައި.ޓީ ހާރޑްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

26th March 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖަރ- އެމް.އެސް 3 (ސެކްޝަން ހެޑް)

26th March 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

26th March 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

26th March 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސީނިއަރ މީޑިއާ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1)

26th March 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ- އެމް.އެސް 3 (ސެކްޝަން ހެޑް)

25th March 2018, 12:00

2 ޕަވަރއެޖް (R740 (GPU ސާވަރ ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

25th March 2018, 12:00

އައި.ޓީ ހާރޑްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

15th March 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ހެޑް އޮފް ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ (އެމް.އެސް 3)

05th March 2018, 12:00

މިޑް ހެވީ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

6 މާރޗް 2018 ގައި މައުލޫމާތު ކަރުދާސް އިސްލާހުކުރެވިފައި

28th February 2018, 12:00

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ- އެމް.އެސް 2 (ވަގުތީ)، އޮފިސަރ– ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ) އަދި ޓެކްނީޝަން– ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

28th February 2018, 12:00

ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރ– އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ)

28th February 2018, 12:00

14,000 ޕްލާސްޓިކް ޕުލްޓައިޓް ސީލް، 10,000 ސެކިއުރިޓީ އުރަ،1,000 ކޮރުގޭޓަޑް ޕްލާސްޓިކް ބޮކްސް އަދި 550 ހޭންޑް ހެލްޑް ރީޗާރޖަބަލް ފްލަޑް ލައިޓް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

20th February 2018, 12:00

މެނޭޖަރ، އެމް.އެސް 3 (ވަގުތީ) - ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

20th February 2018, 12:00

މެނޭޖަރ، އެމް.އެސް 3 (ވަގުތީ) - އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

20th February 2018, 12:00

ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ) - ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން

20th February 2018, 12:00

ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ) - އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

14th February 2018, 12:00

Small Modular Data Center އެއް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ– އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ)

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ) - ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ- އެމް.އެސް. 1 (ވަގުތީ)، އަދި އޮފިސަރ- ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ- އެމް.އެސް. 1 (ވަގުތީ)

13th February 2018, 12:00

Small Modular Data Center އެއް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (ބާޠިލްކުރެވިފައި)

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ- އެމް.އެސް. 1 (ވަގުތީ) އަދި ރިސެޕްޝަނިސްޓް- ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) - ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: މާސްޓަރ ޓްރެއިނަރ– އެމް.އެސް 3 (ވަގުތީ) އަދި ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރ– އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ)

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އޮފިސަރ، ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ) - އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އޮފިސަރ، ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ) - ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ- އެމް.އެސް 2 (ވަގުތީ)، އޮފިސަރ– ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)، އަދި ޓެކްނީޝަން– ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

09th January 2018, 12:00

Small Modular Data Center އެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ (ބާޠިލްކުރެވިފައި)

04th December 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

29th November 2017, 12:00

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކްލައުޑް ހޯސްޓިންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

21st November 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް.އެސް 3)

21st November 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

21st November 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1)

20th November 2017, 12:00

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

20th November 2017, 12:00

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކްލައުޑް ހޯސްޓިންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

13th November 2017, 12:00

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

13th November 2017, 12:00

3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް SOPHOS XG Firewall 330 ގެ ސަބްކުރިޕްޝަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

13th November 2017, 12:00

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކްލައުޑް ހޯސްޓިންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

18th October 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) - ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން

27th September 2017, 12:54

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

14th September 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

06th September 2017, 12:00

ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސެންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

06th September 2017, 12:00

ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

29th August 2017, 12:00

ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސެންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

22nd August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

20th August 2017, 12:00

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

20th August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - މަސައްކަތު އަންހެން– އެސް.އެސް 3 (ވަގުތީ)

19th August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

19th August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- ރިސެޕްޝަނިސްޓް (ޖީ.އެސް 3)

19th August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- ސީނިއަރ އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ (އެމްއެސް 1)

19th August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- ސީނިއަރ އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ (އެމްއެސް 1)

17th August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) (ވަގުތީ)

17th August 2017, 12:00

ބ.ކަމަދޫ ބައި-އިލެކްޝަންއާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިން ކުރުން މަނާ ވަގުތުތައް

17th August 2017, 12:00

ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސެންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

15th August 2017, 12:00

އެވެއަރނެސް މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

10th August 2017, 12:00

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު – ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން ބ. ކަމަދޫ، 19 އޮގަސްޓު 2017

03rd August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު-ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1)

03rd August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު-އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

03rd August 2017, 12:00

ވައަރލެސް ބޯޑު ރޫމް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

01st August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު-އޮފިސަރ – ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ),ޓެކްނީޝަން – ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ),މަސައްކަތު އަންހެން – އެސް.އެސް 3 (ވަގުތީ)

01st August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު-އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

01st August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު-ރިސެޕްޝަނިސްޓް - (ޖީ.އެސް 3)

01st August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު-އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) (ވަގުތީ)

25th July 2017, 12:00

ބ.ކަމަދޫ ބައި-އިލެކްޝަނާއި ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

25th July 2017, 12:00

އެވެއަރނެސް މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

25th July 2017, 12:00

ކޭސް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

25th July 2017, 12:00

ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމެންޓް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

23rd July 2017, 12:00

2017 އޮގަސްޓް 19 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބ. ކަމަދޫ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓު ޢާއްމުކުރުމާއި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށްޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

23rd July 2017, 12:00

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބަކަށްވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

23rd July 2017, 12:00

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށްވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

23rd July 2017, 12:00

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން މޮނިޓަރކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

23rd July 2017, 12:00

މޮނިޓަރުކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

23rd July 2017, 12:00

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން އޮބްޒާވްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

23rd July 2017, 12:00

އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

19th July 2017, 12:00

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2017، ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

17th July 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑްރައިވަރ (އެސް.އެސް 4)

17th July 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

17th July 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑިރެކްޓަރ (އީ. އެކްސް 2)

17th July 2017, 12:00

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން

16th July 2017, 12:00

އިޢުލާން 19 އޮގަސްޓް 2017 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބ. ކަމަދޫ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

11th July 2017, 12:00

ވައަރލެސް ބޯޑު ރޫމް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

10th July 2017, 12:00

ބ. ކަމަދޫގައި ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

10th July 2017, 12:00

2017 އޮގަސްޓް 19 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ބ.ކަމަދޫ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމާ ބެހޭ

09th July 2017, 12:00

ބައި-އިލެކްޝަން ތަކުގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

06th July 2017, 12:00

ސޮފޯސް އެންޓި ވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސަންސް ފޯރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ