Election Commission of Maldives

އިޢުލާން

20th February 2018, 12:00

މެނޭޖަރ، އެމް.އެސް 3 (ވަގުތީ) - ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

20th February 2018, 12:00

މެނޭޖަރ، އެމް.އެސް 3 (ވަގުތީ) - އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

20th February 2018, 12:00

ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ) - ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން

20th February 2018, 12:00

ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ) - އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

14th February 2018, 12:00

Small Modular Data Center އެއް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ– އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ)

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ) - ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ- އެމް.އެސް. 1 (ވަގުތީ)، އަދި އޮފިސަރ- ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ- އެމް.އެސް. 1 (ވަގުތީ)

13th February 2018, 12:00

Small Modular Data Center އެއް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (ބާޠިލްކުރެވިފައި)

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ- އެމް.އެސް. 1 (ވަގުތީ) އަދި ރިސެޕްޝަނިސްޓް- ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) - ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: މާސްޓަރ ޓްރެއިނަރ– އެމް.އެސް 3 (ވަގުތީ) އަދި ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރ– އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ)

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އޮފިސަރ، ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ) - އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އޮފިސަރ، ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ) - ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ- އެމް.އެސް 2 (ވަގުތީ)، އޮފިސަރ– ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)، އަދި ޓެކްނީޝަން– ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

09th January 2018, 12:00

Small Modular Data Center އެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ (ބާޠިލްކުރެވިފައި)

04th December 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

29th November 2017, 12:00

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކްލައުޑް ހޯސްޓިންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

21st November 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް.އެސް 3)

21st November 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

21st November 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1)

20th November 2017, 12:00

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

20th November 2017, 12:00

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކްލައުޑް ހޯސްޓިންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

13th November 2017, 12:00

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

13th November 2017, 12:00

3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް SOPHOS XG Firewall 330 ގެ ސަބްކުރިޕްޝަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

13th November 2017, 12:00

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކްލައުޑް ހޯސްޓިންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

18th October 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) - ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން

27th September 2017, 12:54

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

14th September 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

06th September 2017, 12:00

ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސެންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

06th September 2017, 12:00

ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

29th August 2017, 12:00

ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސެންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

22nd August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

20th August 2017, 12:00

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

20th August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - މަސައްކަތު އަންހެން– އެސް.އެސް 3 (ވަގުތީ)

19th August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

19th August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- ރިސެޕްޝަނިސްޓް (ޖީ.އެސް 3)

19th August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- ސީނިއަރ އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ (އެމްއެސް 1)

19th August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- ސީނިއަރ އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ (އެމްއެސް 1)

17th August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) (ވަގުތީ)

17th August 2017, 12:00

ބ.ކަމަދޫ ބައި-އިލެކްޝަންއާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިން ކުރުން މަނާ ވަގުތުތައް

17th August 2017, 12:00

ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސެންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

15th August 2017, 12:00

އެވެއަރނެސް މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

10th August 2017, 12:00

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު – ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން ބ. ކަމަދޫ، 19 އޮގަސްޓު 2017

03rd August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު-ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1)

03rd August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު-އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

03rd August 2017, 12:00

ވައަރލެސް ބޯޑު ރޫމް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

01st August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު-އޮފިސަރ – ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ),ޓެކްނީޝަން – ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ),މަސައްކަތު އަންހެން – އެސް.އެސް 3 (ވަގުތީ)

01st August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު-އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

01st August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު-ރިސެޕްޝަނިސްޓް - (ޖީ.އެސް 3)

01st August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު-އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) (ވަގުތީ)

25th July 2017, 12:00

ބ.ކަމަދޫ ބައި-އިލެކްޝަނާއި ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

25th July 2017, 12:00

އެވެއަރނެސް މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

25th July 2017, 12:00

ކޭސް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

25th July 2017, 12:00

ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމެންޓް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

23rd July 2017, 12:00

2017 އޮގަސްޓް 19 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބ. ކަމަދޫ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓު ޢާއްމުކުރުމާއި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށްޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

23rd July 2017, 12:00

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބަކަށްވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

23rd July 2017, 12:00

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށްވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

23rd July 2017, 12:00

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން މޮނިޓަރކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

23rd July 2017, 12:00

މޮނިޓަރުކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

23rd July 2017, 12:00

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން އޮބްޒާވްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

23rd July 2017, 12:00

އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

19th July 2017, 12:00

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2017، ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

17th July 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑްރައިވަރ (އެސް.އެސް 4)

17th July 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

17th July 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑިރެކްޓަރ (އީ. އެކްސް 2)

17th July 2017, 12:00

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން

16th July 2017, 12:00

އިޢުލާން 19 އޮގަސްޓް 2017 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބ. ކަމަދޫ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

11th July 2017, 12:00

ވައަރލެސް ބޯޑު ރޫމް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

10th July 2017, 12:00

ބ. ކަމަދޫގައި ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

10th July 2017, 12:00

2017 އޮގަސްޓް 19 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ބ.ކަމަދޫ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމާ ބެހޭ

09th July 2017, 12:00

ބައި-އިލެކްޝަން ތަކުގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

06th July 2017, 12:00

ސޮފޯސް އެންޓި ވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސަންސް ފޯރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

03rd July 2017, 12:00

ބައި-އިލެކްޝަން ތަކުގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

03rd July 2017, 12:00

1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއަރ ކޮންޑިޝަންތައް ސާވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

02nd July 2017, 12:01

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

02nd July 2017, 12:00

2017 އޮގަސްޓު 19 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ޢާންމުކުރުމާއި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

14th June 2017, 12:00

އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަން މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

13th June 2017, 12:00

މައިކްރޯސޮފްޓް ޝެއަރޕޮއިންޓް 2016 އެންޓަރޕްރައިޒް ލައިސަންސް ގަންނަން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

12th June 2017, 12:00

ވައަރލެސް ބޯޑު ރޫމް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ގަންނަން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

07th June 2017, 12:00

މައިކްރޯސޮފްޓް ޝެއަރޕޮއިންޓް 2016 އެންޓަރޕްރައިޒް ލައިސަންސް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

07th June 2017, 12:00

ވައަރލެސް ބޯޑު ރޫމް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

23rd May 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - މީޑިއާ އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

22nd May 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1)

21st May 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ 2017 ގެ ދެވަނަ ބުރުގެ، ށ. އަތޮޅު ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

21st May 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ، ތ. އަތޮޅު މަޑިފުށި ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

19th May 2017, 12:00

ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ވަގުތު އާންމުކުރުން

17th May 2017, 12:00

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ތަކުގައި ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއި ކުރުން

17th May 2017, 08:30

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓު ޢާއްމުކުރުމާއި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށްޓާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

16th May 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަބުރުގެ ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

16th May 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ އިތުރު ބުރުގެ ވޯޓުނެގުން

16th May 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުނެގުން

16th May 2017, 12:00

2017 މެއި 20 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ހުރެގެން ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

16th May 2017, 12:00

ތ. މަޑިފުށީގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ އިތުރު ބުރުގައި ވާދަ ކުރައްވާ 4 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މައުލޫމާތު

16th May 2017, 12:00

ށ. ކޮމަންޑޫގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަ ކުރައްވާ 2 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މައުލޫމާތު

15th May 2017, 12:00

ރަމަޟާން މަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަނުން ތަކެތި ބަލައިގަންނަ ގަޑިއާ ބެހޭ

11th May 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) (ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސެކްޝަން)

11th May 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) - އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

11th May 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 4)