Election Commission of Maldives

އިޢުލާން

20th June 2018, 12:00

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭ

14th June 2018, 12:00

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

14th June 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އޮފިސަރ – ޖީ.އެސް 3

13th June 2018, 12:00

3 މިޑް ހެވީ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

11th June 2018, 12:00

ބާރކޯޑް ލޭބަލް ޕްރިންޓަރ އަދި ލޭބަލް ސްޓިކަރ ރޯލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

10th June 2018, 05:00

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018: ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ޢާންމުކުރުމާއި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

31st May 2018, 04:30

ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމްއެއް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

31st May 2018, 03:00

ބާރކޯޑް ލޭބަލް ޕްރިންޓަރ އަދި ލޭބަލް ސްޓިކަރ ރޯލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

30th May 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

27th May 2018, 12:00

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބޭނުމަށް ރަށު/އަތޮޅު/ ސިޓީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހޯދުމާ ބެހޭ

27th May 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: މަސައްކަތު – އެސް.އެސް 3

27th May 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: މާސްޓަރ ޓްރެއިނަރ – އެމް.އެސް 3

27th May 2018, 04:30

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ – އެމް.އެސް 1، އޮފިސަރ - ޖީ.އެސް 3

24th May 2018, 12:00

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީންކުރުމަށް ޓްރެއިނަރުން ހޯދުން

24th May 2018, 12:00

ބާރކޯޑް ލޭބަލް ޕްރިންޓަރ އަދި ލޭބަލް ސްޓިކަރ ރޯލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

24th May 2018, 12:00

ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމްއެއް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

20th May 2018, 12:00

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 އާ ގުޅިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާ ގުޅޭ

15th May 2018, 18:10

"ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު އަދި ގަވާއިދު" އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

15th May 2018, 17:50

ކިޔޫ ނަންބަރު ޗާޕްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

15th May 2018, 12:00

ލިޔެކިޔުމާބެހޭ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

09th May 2018, 02:37

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބޭނުމަށް ރަށު / އަތޮޅު / ސިޓީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހޯދުމާ ބެހޭ

07th May 2018, 05:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރ – އެމް.އެސް 1

06th May 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: މަސައްކަތު – އެސް.އެސް 3

06th May 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ޓެކްނީޝަން – ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

06th May 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : މާސްޓަރ ޓްރެއިނަރ – އެމް.އެސް 3

06th May 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ – އެމް.އެސް 1

06th May 2018, 04:32

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: މެނޭޖަރ – އެމް.އެސް 3

03rd May 2018, 12:00

އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

03rd May 2018, 12:00

ލިޔެކިޔުމާބެހޭ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

03rd May 2018, 00:00

ކިޔޫ ނަންބަރު ޗާޕްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

17th April 2018, 12:00

ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ- އެމް.އެސް 3 (ސެކްޝަން ހެޑް)

17th April 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: މަސައްކަތު– އެސް.އެސް 3، އަދި ޑްރައިވަރ– އެސް.އެސް 3

12th April 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- ސީނިއަރ އޮފިސަރ - އެމް.އެސް. 1 (ވަގުތީ)

11th April 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ގައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯގެ މެންބަރު– އީ.އެކްސް 1

11th April 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖަރ- އެމް.އެސް 3 (ސެކްޝަން ހެޑް)

03rd April 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ރިސެޕްޝަނިސްޓް- ޖީ.އެސް 3

03rd April 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އޮފިސަރ– ޖީ.އެސް 3، އަދި ޓެކްނީޝަން– ޖީ.އެސް 3

03rd April 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: މާސްޓަރ ޓްރެއިނަރ– އެމް.އެސް 3

03rd April 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އޮފިސަރ- ޖީ.އެސް 3 (ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން)

02nd April 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ- އެމް.އެސް. 1 އަދި އޮފިސަރ– ޖީ.އެސް. 3

02nd April 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: މަސައްކަތު– އެސް.އެސް 3 އަދި ޑްރައިވަރ– އެސް.އެސް 3

02nd April 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯގެ މެންބަރު– އީ.އެކްސް 1، މެނޭޖަރ– އެމް.އެސް 3، އަދި އޮފިސަރ– ޖީ.އެސް 3

02nd April 2018, 12:00

ސީނިއަރ އޮފިސަރ- އެމް.އެސް. 1 (ވަގުތީ)

02nd April 2018, 12:00

އައި.ޓީ ހާރޑްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

26th March 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖަރ- އެމް.އެސް 3 (ސެކްޝަން ހެޑް)

26th March 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

26th March 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

26th March 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސީނިއަރ މީޑިއާ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1)

26th March 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ- އެމް.އެސް 3 (ސެކްޝަން ހެޑް)

25th March 2018, 12:00

2 ޕަވަރއެޖް (R740 (GPU ސާވަރ ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

25th March 2018, 12:00

އައި.ޓީ ހާރޑްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

15th March 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ހެޑް އޮފް ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ (އެމް.އެސް 3)

05th March 2018, 12:00

މިޑް ހެވީ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

6 މާރޗް 2018 ގައި މައުލޫމާތު ކަރުދާސް އިސްލާހުކުރެވިފައި

28th February 2018, 12:00

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ- އެމް.އެސް 2 (ވަގުތީ)، އޮފިސަރ– ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ) އަދި ޓެކްނީޝަން– ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

28th February 2018, 12:00

ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރ– އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ)

28th February 2018, 12:00

14,000 ޕްލާސްޓިކް ޕުލްޓައިޓް ސީލް، 10,000 ސެކިއުރިޓީ އުރަ،1,000 ކޮރުގޭޓަޑް ޕްލާސްޓިކް ބޮކްސް އަދި 550 ހޭންޑް ހެލްޑް ރީޗާރޖަބަލް ފްލަޑް ލައިޓް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

20th February 2018, 12:00

މެނޭޖަރ، އެމް.އެސް 3 (ވަގުތީ) - ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

20th February 2018, 12:00

މެނޭޖަރ، އެމް.އެސް 3 (ވަގުތީ) - އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

20th February 2018, 12:00

ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ) - ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން

20th February 2018, 12:00

ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ) - އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

14th February 2018, 12:00

Small Modular Data Center އެއް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ– އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ)

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ) - ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ- އެމް.އެސް. 1 (ވަގުތީ)، އަދި އޮފިސަރ- ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ- އެމް.އެސް. 1 (ވަގުތީ)

13th February 2018, 12:00

Small Modular Data Center އެއް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (ބާޠިލްކުރެވިފައި)

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ- އެމް.އެސް. 1 (ވަގުތީ) އަދި ރިސެޕްޝަނިސްޓް- ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) - ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: މާސްޓަރ ޓްރެއިނަރ– އެމް.އެސް 3 (ވަގުތީ) އަދި ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރ– އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ)

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އޮފިސަރ، ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ) - އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އޮފިސަރ، ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ) - ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން

13th February 2018, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ- އެމް.އެސް 2 (ވަގުތީ)، އޮފިސަރ– ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)، އަދި ޓެކްނީޝަން– ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)

09th January 2018, 12:00

Small Modular Data Center އެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ (ބާޠިލްކުރެވިފައި)

04th December 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

29th November 2017, 12:00

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކްލައުޑް ހޯސްޓިންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

21st November 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް.އެސް 3)

21st November 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

21st November 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1)

20th November 2017, 12:00

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

20th November 2017, 12:00

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކްލައުޑް ހޯސްޓިންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

13th November 2017, 12:00

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

13th November 2017, 12:00

3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް SOPHOS XG Firewall 330 ގެ ސަބްކުރިޕްޝަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

13th November 2017, 12:00

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކްލައުޑް ހޯސްޓިންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

18th October 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) - ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން

27th September 2017, 12:54

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

14th September 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

06th September 2017, 12:00

ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސެންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

06th September 2017, 12:00

ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

29th August 2017, 12:00

ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސެންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

22nd August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

20th August 2017, 12:00

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

20th August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - މަސައްކަތު އަންހެން– އެސް.އެސް 3 (ވަގުތީ)

19th August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

19th August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- ރިސެޕްޝަނިސްޓް (ޖީ.އެސް 3)

19th August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- ސީނިއަރ އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ (އެމްއެސް 1)

19th August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- ސީނިއަރ އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ (އެމްއެސް 1)

17th August 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) (ވަގުތީ)

17th August 2017, 12:00

ބ.ކަމަދޫ ބައި-އިލެކްޝަންއާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިން ކުރުން މަނާ ވަގުތުތައް

17th August 2017, 12:00

ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސެންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

15th August 2017, 12:00

އެވެއަރނެސް މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ