?> Election Commission of Maldives

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

...
 
ރަޖިސްޓްރީކުރި ތާރީހް: 03 އޯގަސްޓް 2008

އިސްވެރިން

  • ލީޑަރު: އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • މ. ކުނޫޒް
  • މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު: 3014937

ފެކްސް: 3010018

ވެބްސައިޓް : -

އީމެއިލު: [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް : ހެނދުނު 09:00 އިން ހަވީރު 16:00 އަށް

21 ފެބްރުއަރީ 2015 ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 13990