Election Commission of Maldives

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބް 2017

ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން އުފަން ތާރީޙް ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް

ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެޑްރެސް ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް

ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަ ނަން ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް

ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ލިސްޓުން އުނިކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް

ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް އިތުރުވާ މީހުންގެ ލިސްޓް

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބަކަށްވުމަށް އެދޭ ފޯމު (އިޤުރާރާއި އެކު)

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް

އއ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންއދ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޢަދަދު އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދާ އެއްވަރުވެފައިވާ ފަރާތްތައް ދ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންފ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގއ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގދ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންހއ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންހދ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންކ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންލ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންޅ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންމ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންމާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންރ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންށ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންތ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންވ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

ކުރިން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ނުބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތައް

ސިނާއީ ތަންތަނުގައި ކުރިން ބެހެއްޓުމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ވޯޓުފޮށި ނުބެހެއްޓުމާއިގުޅޭޖަލުގައި ކުރިން ބެހެއްޓުމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ވޯޓުފޮށި ނުބެހެއްޓުމާއިގުޅޭމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އަތޮޅު ތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ކުރިން ބެހެއްޓުމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ވޯޓުފޮށި ނުބެހެއްޓުމާއިގުޅޭމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އަތޮޅު ތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ކުރިން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ސަރަޙައްދު ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރިން ބެހެއްޓުމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ވޯޓުފޮށި ނުބެހެއްޓުމާއިގުޅޭރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކުރިން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ސަރަހައްދު ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭރިސޯޓުތަކުގައި ކުރިން ބެހެއްޓުމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ވޯޓުފޮށި ނުބެހެއްޓުމާއިގުޅޭ

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ (ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު އަދި ދާއިރާ އާއި އެކު)

އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ފޭދޫ ދާއިރާ)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހުޅުދޫ ދާއިރާ)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (މަރަދޫ ދާއިރާ)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (މީދޫ ދާއިރާ)އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދަނގެތި ދާއިރާ)އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މާމިގިލި ދާއިރާ)އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަހިބަދޫ ދާއިރާ)ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (އޭދަފުށި ދާއިރާ)ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކެންދޫ ދާއިރާ)ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތުޅާދޫ ދާއިރާ)ދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް (ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ)ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް (ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ)ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް (ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ)ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދާންދޫ ދާއިރާ) ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގެމަނަފުށި ދާއިރާ)ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ވިލިގިލި ދާއިރާ)ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ)ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގައްދޫ ދާއިރާ)ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަޑަވެލި ދާއިރާ)ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ)ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ) ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކެލާ ދާއިރާ)ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ބާރަށު ދާއިރާ)ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (އިހަވަންދޫ ދާއިރާ)ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދިއްދޫ ދާއިރާ)ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހޯރަފުށި ދާއިރާ)ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހަނިމާދޫ ދާއިރާ)ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ)ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ)ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަކުނުދޫ ދާއިރާ)ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ)ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ)ކ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގުރައިދޫ ދާއިރާ)ކ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކާށިދޫ ދާއިރާ)ކ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތުލުސްދޫ ދާއިރާ)ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ފުނަދޫ ދާއިރާ)ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގަމު ދާއިރާ)ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (އިސްދޫ ދާއިރާ)ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (މާވަށު ދާއިރާ)ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހިންނަވަރު ދާއިރާ)ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކުރެންދޫ ދާއިރާ)ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ނައިފަރު ދާއިރާ)މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (މާފަންނު މެދު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް (ވިލިމާލެ ދާއިރާ)ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހޮޅުދޫ ދާއިރާ)ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކެންދިކުޅުދޫ ދާއިރާ)ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަނަދޫ ދާއިރާ)ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ވެލިދޫ ދާއިރާ)ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (އަލިފުށި ދާއިރާ)ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދުވާފަރު ދާއިރާ)ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ)ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (މަޑުއްވަރި ދާއިރާ)ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (އުނގޫފާރު ދާއިރާ)ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ފުނަދޫ ދާއިރާ)ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކަނޑިތީމު ދާއިރާ)ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ)ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (މިލަންދޫ ދާއިރާ)ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކިނބިދޫ ދާއިރާ)ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގުރައިދޫ ދާއިރާ)ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތިމަރަފުށި ދާއިރާ)ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ވިލުފުށި ދާއިރާ)ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލް

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު

އއ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުއައްޑޫ ސިޓީގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުއދ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުބ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުދ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުކ.ދޫނިދޫގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ މައުލޫމާތުފ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުގއ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުގދ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުހއ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުހދ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުސިނާއީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުޖަލުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުކ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުލ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުޅ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުމ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އަތޮޅު،ސިޓިތަކުގެ ރައްޔިތުން(މާލެސިޓީ ފިޔަވައި)ވޯޓުލުމަށް ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުކ.މާލޭގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުނ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުރ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުރިސޯޓުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުށ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުތ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުވ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތު

ވޯޓަރސް ލިސްޓު

އއ.ބޮޑުފުޅުދޫއއ.ފެރިދޫއއ.ހިމަންދޫއއ.މާޅޮސްއއ.މަތިވެރިއއ.ރަސްދޫއއ.ތޮއްޑޫއއ.އުކުޅަސްއދ.ދަނގެތިއދ.ދިއްދޫއދ.ދިގުރަށްއދ.ފެންފުށިއދ.ހަންޏާމީދޫއދ.ކުނބުރުދޫއދ.މާމިގިލިއދ.މަހިބަދޫއދ.މަންދޫއދ.އޮމަދޫބ.ދަރަވަންދޫބ.ދޮންފަނުބ.އޭދަފުށިބ.ފެހެންދޫބ.ފުޅަދޫބ.ގޮއިދޫބ.ހިތާދޫބ.ކަމަދޫބ.ކެންދޫބ.ކިހާދޫބ.ކުޑަރިކިލުބ.މާޅޮސްބ.ތުޅާދޫދ.ބަނޑިދޫދ.ހުޅުދެލިދ.ކުޑަހުވަދޫދ.މާއެނބޫދޫދ.މީދޫދ.ރިނބުދޫފ.ބިލެއްދޫފ.ދަރަނބޫދޫފ.ފީއަލިފ.މަގޫދޫފ.ނިލަންދޫގއ.ދާންދޫގއ.ދެއްވަދޫގއ.ގެމަނަފުށިގއ.ކަނޑުހުޅުދޫގއ.ކޮލަމާފުށިގއ.ކޮނޑޭގއ.މާމެންދޫގއ.ނިލަންދޫގއ.ވިލިނގިލިގދ.ފަރެސްމާތޮޑާގދ.ފިޔޯރީގދ.ގައްދޫގދ.ހޯނޑެއްދޫގދ.މަޑަވެލިގދ.ނަޑެއްލާގދ.ރަތަފަންދޫގދ.ތިނަދޫގދ.ވާދޫޏ.ދަޑިމަގުޏ.ދިގުވާންޑުޏ.ދޫޑިގަންޏ.ފުނާޑުޏ.ހޯދަޑުޏ.މާދަޑުޏ.މާލެގަންޏ.މިސްކިތްމަގުހއ.ބާރަށްހއ.ދިއްދޫހއ.ފިއްލަދޫހއ.ހޯރަފުށިހއ.އިހަވަންދޫހއ.ކެލާހއ.މާރަންދޫހއ.މޮޅަދޫހއ.މުރައިދޫހއ.ތަކަންދޫހއ.ތުރާކުނުހއ.އުލިގަންހއ.އުތީމުހއ.ވަށަފަރުހދ.ފިނޭހދ.ހަނިމާދޫ ހދ.ހިރިމަރަދޫހދ.ކުޅުދުއްފުށިހދ.ކުމުންދޫހދ.ކުރިނބިހދ.މަކުނުދޫހދ.ނައިވާދޫހދ.ނެއްލައިދޫހދ.ނޭކުރެންދޫހދ.ނޮޅިވަރަންހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުހދ.ވައިކަރަދޫކ.ދިއްފުށިކ.ގާފަރުކ.ގުޅިކ.ގުރައިދޫކ.ހިއްމަފުށިކ.ހުރާކ.ކާށިދޫކ.މާފުށިކ.މާލެ ދަފްތަރުކ.މާލެ ގަލޮޅުކ.މާލެ ހެންވޭރުކ.މާލެ ހުޅުމާލެކ.މާލެ މާފަންނުކ.މާލެ މައްޗަންގޯޅިކ.މާލެ ވިލިމާލެކ.ތުލުސްދޫލ.ދަނބިދޫލ.ފޮނަދޫލ.ގަންލ.ހިތަދޫލ.އިސްދޫލ.ކަލައިދޫލ.ކުނަހަންދޫލ.މާބައިދޫލ.މާމެންދޫލ.މާވައްލ.މުންޑޫޅ.ހިންނަވަރުޅ.ކުރެންދޫޅ.ނައިފަރުޅ.އޮޅުވެލިފުށިމ.ދިއްގަރުމ.ކޮޅުފުށިމ.މަޑުއްވަރިމ.މުލައްމ.މުލިމ.ނާލާފުށިމ.ރަތްމަންދޫމ.ވޭވައްނ.ފޮއްދޫނ.ހެނބަދޫނ.ހޮޅުދޫނ.ކެނދިކުޅުދޫނ.ކުޑަފަރިނ.ލަންދޫނ.ޅޮހިނ.މާފަރުނ.މާޅެންދޫނ.މަގޫދޫނ.މަނަދޫނ.މިލަދޫނ.ވެލިދޫރ.އަލިފުށިރ.އަނގޮޅިތީމުރ.ދުވާފަރުރ.ފައިނުރ.ހުޅުދުއްފާރުރ.އިނގުރައިދޫ ރ.އިންނަމާދޫ ރ.ކިނޮޅަސްރ.މާކުރަތުރ.މަޑުއްވަރިރ.މީދޫރ.ރަސްގެތީމުރ.ރަސްމާދޫ ރ.އުނގޫފާރު ރ.ވާދޫ ސ.ފޭދޫ ސ.ހިތަދޫ ސ.ހުޅުދޫ ސ.މަރަދޫފޭދޫސ.މަރަދޫސ.މީދޫ ށ.ބިލެއްފަހިށ.ފީވައްށ.ފޭދޫށ.ފޯކައިދޫށ.ފުނަދޫށ.ގޮއިދޫށ.ކަނޑިތީމުށ.ކޮމަންދޫށ.ޅައިމަގުށ.މާއުނގޫދޫށ.މަރޮށިށ.މިލަންދޫށ.ނަރުދޫށ.ނޫމަރާތ.ބުރުނީތ.ދިޔަމިގިލިތ.ގާދިއްފުށިތ.ގުރައިދޫތ.ހިރިލަންދޫތ.ކަނޑޫދޫތ.ކިނބިދޫތ.މަޑިފުށިތ.އޮމަދޫތ.ތިމަރަފުށިތ.ވަންދޫތ.ވޭމަންޑޫތ.ވިލުފުށިފެލިދޫފުލިދޫކެޔޮދޫރަކީދޫތިނަދޫ

ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ފޭދޫ ދާއިރާ)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހުޅުދޫ ދާއިރާ)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (މަރަދޫ ދާއިރާ)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (މީދޫ ދާއިރާ)އދ. ދަނގެތި ދާއިރާއދ. މާމިގިލި ދާއިރާއދ. މަހިބަދޫ ދާއިރާބ. އޭދަފުށި ދާއިރާބ. ކެންދޫ ދާއިރާބ. ތުޅާދޫ ދާއިރާދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް (ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ)ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް (ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ)ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް (ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ)ގއ. ދާންދޫ ދާއިރާގއ. ގެމަނަފުށި ދާއިރާގއ. ވިލިނގިލި ދާއިރާގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގދ. ގައްދޫ ދާއިރާގދ. މަޑަވެލި ދާއިރާގދ. ތިނަދޫ (ދެކުނު ދާއިރާ)ގދ. ތިނަދޫ (އުތުރު ދާއިރާ)ހއ. ބާރަށު ދާއިރާހއ. ދިއްދޫ ދާއިރާހއ. ހޯރަފުށި ދާއިރާހއ. އިހަވަންދޫ ދާއިރާ ހއ. ކެލާ ދާއިރާހދ. ހަނިމާދޫ ދާއިރާހދ. ކުޅުދުއްފުށި (ދެކުނު ދާއިރާ)ހދ. ކުޅުދުއްފުށި (އުތުރު ދާއިރާ)ހދ. މަކުނުދޫ ދާއިރާހދ. ނޮޅިވަރަމް ދާިއރާހދ. ވައިކަރަދޫ ދާއިރާކ. ގުރައިދޫ ދާއިރާކ. ކާށިދޫ ދާއިރާކ. ތުލުސްދޫ ދާއިރާލ. ފޮނަދޫ ދާއިރާލ. ގަމު ދާއިރާލ. އިސްދޫ ދާއިރާލ. މާވަށު ދާއިރާޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހިންނަވަރު ދާއިރާ)ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ނައިފަރު ދާއިރާ)ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކުރެންދޫ ދާއިރާ)މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މާލެ ސިޓީ (ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (ވިލިމާލެ ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ)ނ. އަތޮޅު (ހޮޅުދޫ ދާއިރާ)ނ. އަތޮޅު (ކެންދިކުޅުދޫ ދާއިރާ)ނ. އަތޮޅު (މަނަދޫ ދާއިރާ)ނ. އަތޮޅު (ވެލިދޫ ދާއިރާ)ރ. އަލިފުށި ދާއިރާރ. ދުވާފަރު ދާއިރާރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާރ. އުނގޫފާރު ދާއިރާރ. މަޑުއްވަރީ ދާއިރާށ. ފުނަދޫ ދާއިރާށ. ކަނޑިތީމު ދާއިރާށ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ށ. މިލަންދޫ ދާއިރާތ. އަތޮޅު (ގުރައިދޫ ދާއިރާ)ތ. އަތޮޅު (ކިނބިދޫ ދާއިރާ)ތ. އަތޮޅު (ތިމަރަފުށި ދާއިރާ)ތ. އަތޮޅު (ވިލުފުށި ދާއިރާ)ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް