?> Election Commission of Maldives

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބް 2017

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށްއެދޭ ފޯމު

ކެންޑިޑޭޓުގެ އިޤުރާރު

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދަރަނި އަދި ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމު

ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ 50 މީހުންގެ ނަމާއި ސޮއި - އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް

ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން އުފަން ތާރީޙް ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް

ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެޑްރެސް ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް

ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަ ނަން ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް

ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ލިސްޓުން އުނިކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް

ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް އިތުރުވާ މީހުންގެ ލިސްޓް

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެންތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު

އއ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުއައްޑޫ ސިޓީގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުއދ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުބ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުދ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުފ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުގއ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުގދ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުހއ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުހދ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުސިނާއީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުޖަލުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުކ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުލ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުޅ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުމ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އަތޮޅު،ސިޓިތަކުގެ ރައްޔިތުން(މާލެސިޓީ ފިޔަވައި)ވޯޓުލުމަށް ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުކ.މާލޭގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުނ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުރ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުރިސޯޓުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުށ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުތ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތުވ.އަތޮޅުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މައުލޫމާތު

ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ފޭދޫ ދާއިރާ)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ހުޅުދޫ ދާއިރާ)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (މަރަދޫ ދާއިރާ)އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (މީދޫ ދާއިރާ)އދ. ދަނގެތި ދާއިރާއދ. މާމިގިލި ދާއިރާއދ. މަހިބަދޫ ދާއިރާބ. އޭދަފުށި ދާއިރާބ. ކެންދޫ ދާއިރާބ. ތުޅާދޫ ދާއިރާދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް (ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ)ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް (ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ)ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް (ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ)ގއ. ދާންދޫ ދާއިރާގއ. ގެމަނަފުށި ދާއިރާގއ. ވިލިނގިލި ދާއިރާގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގދ. ގައްދޫ ދާއިރާގދ. މަޑަވެލި ދާއިރާގދ. ތިނަދޫ (ދެކުނު ދާއިރާ)ގދ. ތިނަދޫ (އުތުރު ދާއިރާ)ހއ. ބާރަށު ދާއިރާހއ. ދިއްދޫ ދާއިރާހއ. ހޯރަފުށި ދާއިރާހއ. އިހަވަންދޫ ދާއިރާ ހއ. ކެލާ ދާއިރާހދ. ހަނިމާދޫ ދާއިރާހދ. ކުޅުދުއްފުށި (ދެކުނު ދާއިރާ)ހދ. ކުޅުދުއްފުށި (އުތުރު ދާއިރާ)ހދ. މަކުނުދޫ ދާއިރާހދ. ނޮޅިވަރަމް ދާިއރާހދ. ވައިކަރަދޫ ދާއިރާކ. ގުރައިދޫ ދާއިރާކ. ކާށިދޫ ދާއިރާކ. ތުލުސްދޫ ދާއިރާލ. ފޮނަދޫ ދާއިރާލ. ގަމު ދާއިރާލ. އިސްދޫ ދާއިރާލ. މާވަށު ދާއިރާޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހިންނަވަރު ދާއިރާ)ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ނައިފަރު ދާއިރާ)ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކުރެންދޫ ދާއިރާ)މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މާލެ ސިޓީ (ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (ވިލިމާލެ ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ)މާލެ ސިޓީ (ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ)ނ. އަތޮޅު (ހޮޅުދޫ ދާއިރާ)ނ. އަތޮޅު (ކެންދިކުޅުދޫ ދާއިރާ)ނ. އަތޮޅު (މަނަދޫ ދާއިރާ)ނ. އަތޮޅު (ވެލިދޫ ދާއިރާ)ރ. އަލިފުށި ދާއިރާރ. ދުވާފަރު ދާއިރާރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާރ. އުނގޫފާރު ދާއިރާރ. މަޑުއްވަރީ ދާއިރާށ. ފުނަދޫ ދާއިރާށ. ކަނޑިތީމު ދާއިރާށ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ށ. މިލަންދޫ ދާއިރާތ. އަތޮޅު (ގުރައިދޫ ދާއިރާ)ތ. އަތޮޅު (ކިނބިދޫ ދާއިރާ)ތ. އަތޮޅު (ތިމަރަފުށި ދާއިރާ)ތ. އަތޮޅު (ވިލުފުށި ދާއިރާ)ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް